KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o kurzu BOZP a testech poradců

18/07/07
Josef Sívek / Agroporadenství

V měsíci září budou nabízeny kurzy BOZP a organizovány testy poradců. Dopis ředitele odboru vzdělávání a poradenství.

Vážená paní, vážený pane,
 
v souladu s požadavky NR (ES) 1782/2003 a 1698/2005 je nutné, aby všichni poradci vedení v Registru prokázali obecné znalosti principů Společné zemědělské politiky tak, jak jsou uplatněna v opatřeních Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 i specifických znalostí k dodržování povinných norem Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví lidí, zvířat a rostlin, ochrany zvířat a bezpečnosti práce. K zabezpečení tohoto požadavku jsme pro vás připravili následující vzdělávací akce a termíny testů včetně opravných termínů z jednotlivých oborů akreditace.
 
1.      Vzdělávací kurz k problematice  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP)  je nepovinný, složení testu je ale povinnou součástí registrace poradců. Nabídkový kurz se uskuteční pro poradce z českých krajů ve dnech 5. – 6. 9. 2007 v Praze ve velkém sále v ÚZPI a pro poradce z moravských krajů, kraje Vysočina a Pardubického kraje ve dnech 11.–12.9.2007 v Olomouci (místo bude dodatečně upřesněno). Poradci akreditovaní v oboru lesnictví se mohou zúčastnit tohoto kurzu 5.9. v Praze v ÚZPI nebo 11.9. v Olomouci. Další den tohoto kurzu je pro obor lesnictví oddělený a uskuteční se dne 10.9. 2007 v České zemědělské akademii  v Humpolci.
       Kurz BOZP nabízíme všem poradcům vedeným v Registru.
 
2.      Řádný termín i opravný termín testů v rámci jednotlivých oborů akreditace ( tj. rostlinná výroba, živočišná výroba, ekologické zemědělství, Zemědělská ekonomika) vyhlašujeme na den 4.9.2007. Místo konání – velký sál – ÚZPI, Praha 2, Slezská 7. Testu se zúčastní poradci, kteří se nedostavili k řádnému termínu v červnu a červenci, nebo kteří v řádném termínu neuspěli (poradci akreditovaní v roce 2007 se tohoto testu nezúčastní). Prosím o potvrzení účasti do 15.8.2007 – kontaktní osoba: Eva Hovorková – e-mail:hovorkova@uzpi.cz, tel. 227 010 353, Petra Kubejová kubejova@uzpi.cz.
 
3.      Test ze všeobecné části, který ověří znalosti SZP a EAFRD (opatření II. osy – EAFRD, LFA, NATURA 2000, AEO,) se bude skládat současně s testem z BOZP. Ten bude vycházet především ze zákona č. 309/2006 Sb. a z témat probraných na přípravném kurzu.
Testy budou probíhat ve dnech 17. 9., 19. 9., 21. 9.  a  26.9.2007. Na každý den jsou plánovány tři skupiny, a to od 10:00 hod., od 12:00 hod. a od 14:00 hodin. Test se uskuteční v ÚZPI Praha 2, Slezská 7, ve velkém sále v přízemí, případně v dalších prostorách ÚZPI.
 
Prosím o potvrzení výběru data složení testu do 15.8. 2007
kontaktní osoba: Eva Hovorková – e-mail:hovorkova@uzpi.cz , tel. 227 010 353.
 
Poradci akreditovaní v roce 2007 budou skládat testz BOZP dne 21.9.2007 v 10:00 a v 11:30 hodin.
 
Opravný termín testů pro obecnou část a BOZP je stanoven na 10.10. 2007.
Uskuteční se v ÚZPI, Slezská 7, Praha 2.
 
 
4.      Upozornění: Testy nelze skládat v jiných termínech než byly zde uvedeny.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                         Ing. Martin Mistr, Ph.D.
                                              ředitel odboru vzdělávání a poradenství

Dopis v MS Word

Zařazeno v Poradci