KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko  MZe k tiskové zprávě Sdružení obrany spotřebitelů ze dne 30. 8. 2007

04/09/07
MZe ČR

V Praze dne 31.8.2007

Ministerstvo zemědělství se ohrazuje proti tiskové zprávě, kterou pod názvem „Jsou evropští spotřebitelé dostatečně chráněni před nebezpečnými výrobky?“ vydalo Sdružení obrany spotřebitelů (SOS). Tisková zpráva zpochybňuje funkčnost Systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva na základě několika případů výskytu potenciálně nebezpečných potravin či potravinových surovin na trhu ČR v posledních týdnech a dává přímou souvislost mezi fungováním RASFF s ohrožením zdraví občanů, což považujeme za zavádějící.
 
K čemu slouží systém RASFF? Slouží k výměně informací o nebezpečných potravinách či krmivech mezi členskými státy, Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Není tedy primárně určen pro informování spotřebitelů.
 
A jak tedy RASFF funguje? Pro zjednodušení nebudeme hovořit o krmivech, ačkoli se systém týká i jich. Zjistí-li dozorové orgány při kontrole výskyt závadné potraviny, zašlou návrh oznámení Národnímu kontaktnímu místu (NKM) RASFF, které bylo vytvořeno při Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI). K návrhu oznámení se mohou vyjádřit všichni členové sítě RASFF v ČR do 24 hod. Pokud se nikdo nevyjádří, NKM odešle návrh oznámení specializovanému pracovišti při Evropské komisi. Teprve Evropská komise rozhodne o tom, zda bude oznámení rozesláno příslušným orgánům ve všech členských zemích EU jako oficiální varování. Jestliže tedy členský stát zašle Evropské komisi návrh oznámení o nebezpečném výrobku, neznamená to automaticky, že se toto varování v RASFF objeví.
 
V závěru tiskové zprávy SOS uvádí, že „jasné, přehledné a okamžité informování spotřebitelů a systematický dozor jsou jedinými řešeními, jak se vyvarovat budoucích rizik“. S tím nelze než souhlasit. Proto jsou informace ze systému RASFF, které se týkají ČR, již ode dne vstupu naší země do EU spotřebitelům dostupné na internetových stránkách www.bezpecnostpotravin.cz. Spotřebitelé se při pohledu na přehled hlášení možná budou cítit zklamáni, neboť se ze zveřejněných informací v podstatě nic nedozvědí. Zde se ale dostáváme zpět k tomu, co bylo napsáno výše – RASFF neslouží primárně k informování veřejnosti. Dodáváme, že informace v naprosto stejném rozsahu zveřejňuje i Slovensko.
 
Členské země mají na jedné straně povinnost informovat o potravině, která představuje riziko pro zdraví lidí. To je v ČR úkolem úřadů, které jsou do systému RASFF zapojeny – Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy ČR, orgánů ochrany veřejného zdraví a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Komunikace rizika se samozřejmě vztahuje i na ostatní účastníky systému, kterými jsou celní orgány, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zemědělství. Na druhé straně oznámení v systému RASFF často obsahují citlivé údaje a proto není možné zveřejňovat jejich obsah (viz pravidla důvěrnosti pro systém včasné výměny informací, Čl. 52 nařízení EP a Rady č. 178/2002). Spotřebitelům hledajícím informace o závadných potravinách doporučujeme sledovat internetové stránky či tiskové výstupy těchto úřadů. Zde najdou detailní informace o takových výrobcích.
 
Pokud jde o systematický dozor, ten funguje v ČR díky výše uvedeným organizacím velice dobře. Nicméně spotřebitelé by si měli uvědomit, že není ani technicky, ani kapacitně možné zkontrolovat všechny potraviny, které vstupují na trh v České republice. A není tomu tak nikde v Evropě. I proto je potravinovým právem přenesena zodpovědnost za bezpečnost potravin (zdravotní nezávadnost) na provozovatele potravinářských podniků v celém potravinovém řetězci – tedy na producenty surovin, zpracovatele, výrobce a distributory. Ti mají navíc povinnost, pokud si myslí, nebo mají důvod si myslet, že jejich výrobky nesplňují požadavky na bezpečnost potravin, uvědomit příslušné dozorové orgány a přijmout opatření s cílem předejít riziku pro konečného spotřebitele. Tedy např. i spotřebitele o takových výrobcích informovat (viz Čl. 19 nařízení EP a Rady č. 178/2002).
 
Ministerstvo zemědělství považuje Sdružení obrany spotřebitelů za seriozní organizaci, která skutečně hájí zájmy spotřebitelů. Předmětná tisková zpráva ovšem informuje nepřesně a bez detailní znalosti.
 
V únoru loňského roku proběhla v ČR kontrolní mise Evropské komise, která byla zaměřena na posouzení funkčnosti systému RASFF v České republice. Pracovníci Evropské komise ve svých závěrech uvedli, že nebyly nalezeny žádné nedostatky ve způsobu fungování RASFF v ČR a systém byl shledán plně funkčním. Dále uvedli, že vzhledem k výborné funkčnosti českého systému využijí informace získané při pracovní misi v ČR pro formulaci doporučení pro modifikaci systému RASFF v některých zemích EU.
 
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace

Zařazeno v Bezpečnost potravin