KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělská společnost Sloveč,a.s.

15/10/07

Společnost získala cenu ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka

Zemědělská společnost Sloveč,a.s.

Pražská 744, 289 03 Městec Králové
e-mail : info@zsslovec.cz, tel. 325 643 311, 325 643 503 

Zemědělská společnost Sloveč,a.s. zahájila svoji hospodářskou činnost v dubnu roku 1996. Společnost vznikla zakladatelskou smlouvou, základní kapitál v hodnotě 85.899.000,-Kč je rozdělen na listinné akcie, které má v současné době v držení 481 akcionář.
Od počátku činnosti hospodaří na výměře cca 3.000 ha a zabývá se klasickou zemědělskou výrobou.
V rostlinné výrobě dlouhodobě převažuje pěstování obilovin na výměře  1.100 – 1800 ha s výnosy mezi 5,5 – 8,1 t/ha ( v letošním roce se předpokládá výnos 7,87 t/ha) a pěstování cukrovky na výměře cca 400 ha. S průměrným výnosem 60 – 65 t /ha patří dlouhodobě mezi největší dodavatele řepy pro cukrovary TTD v Dobrovici. Pravidelně se dosahuje i špičkové digesce a to pravidelně přes 19%. Uspokojivé výsledky jsou i u ostatních plodin- ozimé řepky, máku, sóji, hořčice, kukuřice…
Po celou dobu existence společnosti se pravidelně ve spolupráci s osivářskými, chemickými a firmami dodávajícími zemědělskou techniku zakládají pokusy , pořádají polní dny a semináře pro širokou zemědělskou veřejnost. Pokusy se zakládají jak pro obiloviny, řepku a cukrovku, tak i pro kukuřici a vojtěšku. Největší akcí v tomto oboru je podzimní Veřejná sklizeň kukuřice pořádaná spolu s firmou VP Agro.
V živočišné výrobě je prioritním chov skotu s produkcí mléka. Průměrný stav krav se pohyboval mezi 450 až 510 kusy, roční užitkovost se z 5.400 l postupně zvedla až na 9.000 l na kus. Celkový počet skotu byl  pak mezi 930 až 1300 kusy .  
Ve své činnosti firma využívá progresivních trendů, hl. pak při zpracování místních, velmi těžkých černozemí. V této oblasti patří mezi dlouholeté zastánce a propagátory minimalizace zpracování půd. Tento systém  jako první v republice začali plošně využívat i při pěstování cukrové řepy. Při nákupu nové mechanizace a plánování všech agrotechnických zásahů je jedním z hlavních kritérií ochrana půdní struktury před nadměrným utužením.
Celkově velmi dobrých ekonomických výsledků je pak dosahováno každoročně a to převážně v rostlinné výrobě. 
V současné době zaměstnává firma 80 pracovníků, z toho je 16 žen . Pracovní příležitosti dostávají i lidé s částečným invalidním důchodem, kteří by se na trhu práce v malém městě a jeho okolí mohli jinak těžko uplatnit. Počtem celoročně zaměstnaných pracovníků patří společnost mezi největší zaměstnavatele na Královeměstecku.
Firma převážně hospodaří na území dvou obecních úřadů – Městec Králové a Sloveč. I zde dochází ke spolupráci a to buď formou přímé finanční pomoci- příspěvek na zakoupení sanitky rychlé lékařské pomoci, hasičského auta, opravy komunikací nebo formou poskytnutí techniky dle momentální potřeby obcí. Finančně se společnost podílí i na podmínkách pro rozvoj tělovýchovy, hlavně dětí a mládeže.
Vzhledem k tomu, že firma je v současné době dostatečně stabilizována a ekonomicky vyrovnaná, lze hledět i dál.Plánem do budoucna je vedle samotné zemědělské výroby také péče o krajinu, ve které firma hospodaří. Snahou je vrátit do krajiny alespoň část rybníků, které se zde v minulosti vyskytovaly a začít budovat zpevněné polní cesty, které by sloužili zároveň pro hojné vyznavače cykloturistiky. K tomu patří i činnost spojená s ozeleňováním vodotečí , výsadba remízů a stromořadí.

                       Za ZS Sloveč,a.s.                                Ing.Jiří Sobota, ředitel a.s.