KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ZEVOS, s.r.o.

15/10/07

Společnost získala cenu Výstaviště Lysá nad Labem

Název:   ZEVOS, s.r.o.

Adresa:  Lošany 61, 280 02 Kolín

Telefon:  321790123, 721566826
E-mail:   zevos.los@seznam.cz
Jednatel ing. Jeníček, ředitel Jan Kubát
Forma podnikání:  Společnost s ručením omezeným

Historie podniku:
ZEVOS, s.r.o. Lošany vznikla v roce 1992 z iniciativy vlastníků restitučního majetku vytvořit na části bývalého hospodářství Státního zemědělského podniku Lošany menší podnikatelský subjekt, který by zajistil v uvedené oblasti provozování zemědělské činnosti. Základní majetek k hospodaření společnosti byl zabezpečen vkladem společníků a dále pak získán vykrytím restitučních nároků oprávněným osobám od Státního zemědělského podniku Lošany a jejich odkoupením společností od oprávněných osob. Další majetková stabilita byla získávána úspěšným hospodařením v následných letech.

Oblast činnosti – podnikání:
Výrobní činnost společnosti je zaměřena na polní výrobu, především na pěstování obilovin, olejnin, cukrové řepy a krmných plodin. V menší míře na poskytování služeb zemědělskou technikou a poradenství.  Obchodní činnost pak na realizaci produkce. Podnikání v živočišné výrobě bylo ukončeno v roce 2002.

ZEVOS, s.r.o. Lošany hospodaří v současné době na výměře 870 ha zemědělské půdy. Z toho je 868,07 orná půda a 2,5 ha trvalých travních porostů. Čtvrtina pozemků z obhospodařované výměry je ve vlastnictví společnosti a společníků a zbývající  pozemky jsou pronajaty od jiných vlastníků a pozemkového fondu.

Ve společnosti je zaměstnáno celkem 10 pracovníků. Vedení společnosti tvoří tři společníci.

Společnost vyrábí pestrý sortiment produktů rostlinné výroby, které nalézají dobré uplatnění na trhu.

Výnosy rozhodných plodin:          rok 2005                2006                        2007       v q/ha
Pšenice ozimá                              73,42                      65,41       předp.    75,20
Pšenice jarní                                 54,50                      59,07       předp.    54,14
Ječmen jarní                                 54,25                      53,17                       56,30
Řepka ozimá                                 40,36                      43,73                       40,54
Cukrová řepa                               603,76                   567,68                           –