KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář: “Veřejné zakázky“, „Věcné plnění“, „Veřejná podpora“

28/11/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Seminář je určen pro: pracovníky místních akčních skupin, mikroregionů, KIS a další odborníky z regionálních struktur

Pozvánka na seminář

“Veřejné zakázky“, „Věcné plnění“, „Veřejná podpora“

Vážená paní, vážený pane,
Ústav zemědělských a potravinářských informací si Vás dovoluje pozvat na výše uvedený seminář, který se uskuteční:

7. prosince  2007

v Praze 2 – Vinohrady, Slezská 7, ve Velkém sále – přízemí Ústavu zemědělských a potravinářských informací.

Prezence účastníků je od 8:30 do 9:00 hodin.

Seminář je určen pro: pracovníky místních akčních skupin, mikroregionů, KIS a další odborníky z regionálních struktur
Účast na semináři je zdarma.

Vaši účast, prosím, potvrďte v odpovědi na tento e-mail:backovska@uzpi.cz nebo na telefonní číslo: 227 010 283  nejpozději pondělí 4.12. 2007.

Program semináře a přihláška ke stažení 

Program semináře:

9.00  Začátek semináře 

Struktura a obsah  semináře
9:00 – 12:30   Veřejné zakázky (3,5 h. vč. diskuse)
– druhy veřejných zakázek – na dodávky, na služby, na stavební práce, klasifikace předmětu veřejné zakázky,  předpokládaná hodnota
– druhy zadavatelů – dotovaný, sektorový, centrální
– druhy zadávacích řízení (veřejná zakázka malého rozsahu, otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení)
– časový průběh zadávacího řízení – zahájení řízení, lhůty v řízení
– zadávací dokumentace, hodnotící kritéria, poskytování zadávací dokumentace dodavatelům, dodatečné informace, prohlídka místa plnění
– druhy kvalifikace uchazečů – základní, profesní, ekonomické a finanční, technické kvalifikační předpoklady, pravost a stáří dokladů
– nabídka uchazeče – povinné náležitosti a obsah, varianty
– náležitosti procesů otevírání obálek, splnění kvalifikace uchazeče
– problematika jednání hodnotící komise – posouzení nabídek, mimořádně nízká nabídková cena, vyhodnocení nabídek, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
– uzavření smlouvy, oznámení výsledku zadávacího řízení, písemná zpráva zadavatele
– informační systém o veřejných zakázkách – uveřejňovaní subsystém, TED (Tenders Electronic Daily – Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie)
– zrušení zadávacího řízení
– námitky účastníků zadávacího řízení
– seznam kvalifikovaných dodavatelů, systém certifikovaných dodavatelů
– specifická zadávací řízení – Rámcová smlouva, soutěž o návrh
– specifické informační systémy VZ – Dynamický nákupní systém, elektronická aukce
– smluvní vzory podle druhu předmětu veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce)
– problematika tvorby smluvního vzoru – tvůrce návrhu smlouvy, úpravy obsahu smlouvy během zadávacího řízení či při vyjednávání s vítězným uchazečem
– specifikace předmětu plnění ve smlouvě ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
– kontrola, vynutitelnost plnění předmětu smlouvy – problematika sankcí a pokut vůči zhotoviteli/dodavateli
– výhody a nevýhody jednotlivých zajišťovacích nástrojů – pokuty, sankce, záruky, zádržné apod.
Diskuse cca 1 hodina

12:30 – 13:30  Přestávka na oběd

13:30 – 14:15  Věcné plnění (45 minut vč. diskuse)
– druhy věcného plnění – dle typu činnosti zahrnutých v uznatelných nákladech (např. stavebních prací apod.)
– způsoby evidence a vyúčtování věcného plnění (existující postupy SROP apod.)
– věcné plnění a pravidla Osy III. nebo IV. PRV (v závislosti na existenci metodiky SZIF)

14:15 – 16:00  Veřejná podpora (1:45 hodiny vč. diskuse)
– terminologie – veřejná podpora, veřejná podpora malého rozsahu „de minimis“, mapa podpory, regionální investiční podpora a další
– druhy veřejné podpory – veřejná podpora podle směrnice EC (ES) 1628/2006 Sb., blokové výjimky ze směrnice /zásad veřejné podpory
– veřejná podpora versus druhy žadatelů o dotace
– veřejná podpora versus charakter/předmět dotovaného záměru/projektu
– pravidla a zásady posuzování záměrů z hlediska veřejné podpory – zda-li dotace zakládá veřejnou podporu či nikoliv a proč
– nejčastější způsoby aplikace pravidel a zásad veřejné podpory na konkrétních typových projektech
– praxe – nejčastější typy investičních projektů konečných žadatelů v rámci SPL o dotaci z PRV osy IV (Leader) versus veřejná podpora
– praxe – nejčastější typy neinvestičních projektů konečných žadatelů v rámci SPL  o dotaci z PRV osy IV (Leader) versus veřejná podpora
– diskuse 30 minut – (pomoc při volbě druhu veřejné podpory v návrhu fichí programů obsažených v SPL konkrétních MAS v kontextu výzvy IV.1.2. (termín do 21.12.2007)

Lektoři:

Mgr. Ing. Ladislav Kavřík
– vedoucí oddělení RENARDS, s.r.o. pro veřejné zakázky
– člen katedy Veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně
– praxe v právním poradenství veřejných zakázkách od roku 2005

Ing. Michal Běhan
– vedoucí oddělení RENARDS s.r.o. pro projekty cestovního ruchu a rozvoje venkova
– člen katedry regonálního rozvoje Ekonomicko správní fakulty MU v Brně
– praxe v dotacích – od roku 2003

Ing. Dušan Fibingr, Ph.D.
– jednatel a ředitel RENARDS, s.r.o.
– odborný asistent na Provozně-ekonomické fakultě MZLU v Brně
– člen oficiálního Národního registru poradců
– člen představenstva Komory evropských poradců
– praxe v dotacích od roku 2000 (v letech 2000-2002 pracovník Agentury SAPARD)

Poskytnuté materiály:

Informace o materiálech poskytovaným účastníkům:
– vytištěná osnova přednášky ve formátu Powerpoint na vlastní poznámky
– doplňující krátký manuál jak postupovat při aplikaci pravidel a zásad veřejné podpory na typové projekty + způsob řešení typických problémů diskutovaných v diskusích (ex-post strukturovaný zápis diskutovaných problémů s uvedením postupů řešení), aby si dokázali ve většině problémových situací manažeři MAS poradit bez další pomoci.

Máte-li již nyní jakýkoliv konkrétní dotaz, pošlete mi jej zpět s návratkou, předám je přednášejícím ještě před přenáškou, aby na si na něj mohli vyčerpávajícím způsobem připravit odpověď. Děkuji

N Á V R A T K A 1 – P Ř I H L Á Š K A

Potvrzení účasti v kurzu sdělte 2  do 4.12. 2007

Přihlašuji se na seminář:  “Veřejné zakázky“, „Věcné plnění“, „Veřejná podpora“                                     

pořádaný dne : 7.12. 2007 (ÚZPI Praha)

Titul, jméno a příjmení: 
Organizace :
Telefon: 
E-mail:    

1 Návratku zkopírujte do e-mailu odpovědi a vypište požadované údaje
2 E-mail: backovska@uzpi.cz   nebo telefonní číslo: 227 010 283 – Ing. Bačkovská