KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Fotografie ze seminářů,

08/04/08

které proběhly v Benešově v rámci projektu "Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství".

6. listopadu loňského roku proběhl seminář o veterinárních předpisech a welfare hospodářksých zvířat pro zootechniky a soukormé chovatele. Přednášel MVDr. Císař z Krajské veterinární správy a ing. Střelka z ÚZPI Praha.

Další seminář byl věnován evidenci půdy LPIS (přednášel ing. Dvořák z ZA PÚ Benešov) a využití portálu Farmář, se kterým nás seznámil ing. Liška z pracoviště centrálních registrů MZe se svými spolupracovníky. Práci ve Farmáři si mohli zkusit prakticky také účastníci počítačového kurzu.

Po novém roce semináře pokračovaly tématem věnovaným odrůdám polních plodin a práci ÚKZÚZ. Koncem ledna se sešli hospodáři z různých typů a velikostí zemědělských podniků na benešovsku s ing. Špičkou z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky v Praze a prodiskutovali spolu ekonomické otázky.

  

7.2.2008 se konal seminář věnovaný Nitrátové směrnici, chystanému novému akčnímu plánu a souvisejícím problémům, lektorem byl ing. Jan Klír, CSc. z Výzkumného stavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni.

Tématem dalšího semináře byl chov masného skotu a jeho ekonomika. Přednášeli pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi ing. Zahrádková a ing. Kvapilík, DrSc. a praktickým problémům spojeným s chovem se věnoval pan Šeba ze Svazu chovatelů masného skotu.

Souběžně s odbornými semináři se konal kurz počítačových dovedností pro pokročilé na VOŠ a SOŠ Benešov a jazykový kurz angličtiny pro začátečníky se zaměřením na zemědělskou problematiku.