KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákonné požadavky na chov hospodářských zvířat z hlediska veterinární legislativy

18/04/08
František Jirota Zemědělský svaz ČR

6.5.2008, zasedací místnost AGRO Jesenice a.s.

Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z
Č E S K É   R E P U B L I K Y

Vás zve na seminář

 
Zákonné požadavky na chov hospodářských zvířat z hlediska veterinární legislativy

zaměřený na právní předpisy týkající se ochrany zdraví zvířat a člověka a welfare hospodářských zvířat jako součást cross compliance.

Účastníci získají všechny potřebné informace o používání veterinárních přípravků a léčiv u hospodářských zvířat, o nákazách hospodářských zvířat, o zákonu na ochranu zvířat proti týrání,  o minimálních standardech pro chov hospodářských zvířat, welfare zvířat a další veterinární legislativě, jakožto nedílné součásti cross compliance.
 

Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

Termín a místo konání:
6.5.2008,Zasedací místnost AGRO Jesenice a.s.,
Hodkovice č.2, 252 42 Jesenice

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E

Zákonné požadavky na chov hospodářských zvířat z hlediska veterinární legislativy

6.5.2008, zasedací místnost AGRO Jesenice a.s.,Hodkovice č.2,252 42

8.00 – 9.00  Prezence účastníků
9.00 – 9.15  Zahájení
Ing. Zdeněk Straka
9.15. – 14.30
1. Používání veterinárních přípravků a léčiv u hospodářských zvířat ve vztahu ke cross compliance
– základní evropské předpisy v oblasti používání veterinárních přípravků a léčiv u 
  hospodářských zvířat,
– používání veterinárních přípravků a léčiv u hospodářských zvířat a cross 
  compliance,
– transpozice evropských předpisů do národní legislativy,
– porušení veterinárního zákona mající vztah ke cross compliance.
2. Nákazy hospodářských zvířat ve vztahu ke cross compliance
– základní evropské předpisy v oblasti nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na
  člověka, nákazy hospodářských zvířat a cross compliance,
– nákazy hospodářských zvířat a cross compliance,
– transpozice evropských předpisů do národní legislativy,
– základní povinnosti spojené s evidencí,
– porušení veterinárního zákona mající vztah ke cross compliance.
3. Zákon na ochranu zvířat proti týrání ve vztahu ke cross compliance
– základní evropské předpisy v oblasti péče o pohodu zvířat,
– péče o pohodu hospodářských zvířat a cross compliance,
– transpozice evropských předpisů do národní legislativy,
– základní povinnosti spojené s péčí o pohodu zvířat,
– minimální standardy pro chov hospodářských zvířat,
– porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání mající vztah ke cross
  compliance.

14.30 – 15.00 Diskuze
15.00    Závěr semináře

Přednášející:  MVDr. Zbyněk Semerád, SVS Praha

Organizační pokyny a přihláška

Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.   

Přihlášky zasílejte nejpozději do 2.5. 2008 na adresu:
František Jirota
ZS ČR Územní organizace Benešov a Praha západ
Vnoučkova 2008
256 37  Benešov
Tel./fax: 317 725 603, 317 725 372, mobil: 737 164 242
e-mail: szds.benesov@cbox.cz

Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz

Případné informace: Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D., tel.: 602 790 274,
email: nova@zscr.cz

 

_________________________________zde oddělte_________________________________
PŘIHLÁŠKA
na seminář „Zákonné požadavky na chov hospodářských zvířat
z hlediska veterinární legislativy“,
6.5.2008,Zasedací místnost AGRO Jesenice a.s.,Hodkovice č.2,252 42

Jméno účastníka:…………………………………………………………………………………
Organizace, farma…..……………………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………………………………..
E-mail a tel:………………………………………………………………………………………

Podpis účastníka: