KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Exkurze agentury ZERA

22/05/08

Družstvo Džbány, Votice, 17.6.2008

Agentura ZERA si Vám dovoluje nabídnout dotovanou exkurzi:

„ Ochrana přírodních stanovišť“ na ekologické farmě Družstvo Džbány, Votice

TERMÍN KONÁNÍ:   17.6.2008  (časový rozsah 9.00 – 17.00 dle zájmu účastníků)

Praktická ukázka hodnocení podniku a jeho hospodaření na téma
„ Ochrana přírodních stanovišť a agro-enviromentální opatření“  v souvislosti se zaváděním cross-compliance do praxe.

Exkurze je součástí cyklu seminářů prezenčních a e-learningových, praktických cvičení a exkurzí uskutečňovaným s cílem podat zájemcům komplexní informace o legislativní problematice týkající se naplňování podmínek cross-compliance. Aktuální informace můžete sledovat na www.zeraagency.eu/elearning.

Náplň exkurze ve Voticích:
–      představení historie a činnosti farmy, oblasti hospodaření, seznámení s managementem provozu a dotační problematikou, řešení odbytu produkce,
–      dodržování zákonných požadavků, podmínek a standardů, požadavků správné zemědělské praxe jako podmínky pro výplatu a udržitelnost získaných dotací z  agro-enviomentálních opatření, plateb pro znevýhodněné oblasti (LFA), plateb na plochu (SAPS)a plateb pro oblasti v NATURA 2000,
–      dodržování podmínek GAEC (dobré zemědělské a environmentální podmínky)
–      současná situace v zavádění cross-compliance v podnicích, nástin problematiky do budoucna,
–       p. Filip Lysák: Natura 2000, ochrana přírodních stanovišť rostlin a živočichů, příklady správného ochranářského managmentu,
–       Ing. Humpál: Natura 2000, LFA, Agro-envi z pohledu dotací.

Cíl exkurze ve Voticích:
–      získání odborných znalostí a jejich uplatňování v praxi,
–      seznámit účastníky s obsahem právní úpravy podmínek SMR a GAEC a předpisy souvisejícími, s důrazem na povinnosti z nich vyplývající pro povinné osoby v jednotlivých časových horizontech průběžného zavádění CC,
–      účastníci exkurze získají orientaci v informacích, jejichž znalosti budou využívat při zajišťování správného managementu podniků vzhledem k předcházení potenciálního krácení dotací.

KURZ JE URČEN PRO následující cílové skupiny: zemědělci konvenční i ekologičtí, poradci, zpracovatelé potravin.

Místo konání kurzu: Družstvo Džbány,  265 01 Votice

Sraz ve Voticích v areálu bývalého zahradnictví: Areál ochrany fauny ČR v ulici Zámecká 910.  Doprava individuální. Lze se řídit směrovými cedulemi s nápisem: Stanice pro zraněné živočichy.

Informace o Družstvu Džbány:
V současné době ekologický podnik obhospodařuje asi 300 ha TTP, které se převážně nachází v přírodním parku Džbány-Žebrák zařazených v systému LFA. Družstvo vstoupilo do  agro-envimentálního programu – management lučních porostů na ochranu kriticky ohroženého chřástala polního , část půdy je vyčleněna pro extenzivní pastviny a údržbu trvale podmáčených luk v soustavě NATURA 2000. Uplatňují extenzivní pastvu skotu v kombinaci s ovcemi.

Lektor: Ing. Jaroslav Humpál, VUZE Praha, Filip Lysák

Pro vážné zájemce nabízíme možnost účasti na netradičním nočním odchytu chřástala (možnost ubytování na farmě – nutno nahlásit předem!!! – ubytování není účastníkům hrazeno!!!).
Exkurze je poskytována ZDARMA.
Udělení certifikátu nelze nárokovat po absolvování samotné  exkurze , vždy je nutné absolvovat seminář.
Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.
Kurz je spolufinancován Evropskou unií – Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Zařazeno v Akce a semináře