KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář Cross-compliance

06/05/08
František Jirota Zemědělský svaz ČR

Ostředek 29.5.2008

spolufinancováno Evropskou unií
Evropský Zemědělský fond pro rozvoj venkova: evropa investuje do evropských oblastí
 

                                                                                                                 

 
 
Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z 
Č E S K É   R E P U B L I K Y
 
Vás zve na seminář
 
 
Cross compliance – obsah a výklad pojmu
zaměřený na soubor požadavků a norem cross compliance, jejichž plnění je vyžadováno jako podmínka pro poskytování finančních podpor.
 
 
Účastníci se seznámí s problematikou cross compliance na úrovni zemědělského podniku, tj. získají základní informace o obsahu a významu tohoto pojmu, podklady týkající se cross compliance a návod na vypořádání se s problematikou cross compliance v zemědělských podnicích.
 
 
Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
 
 
Termín a místo konání:
29.5.2008,SPZV Ostředek a.s.,Ostředek,257 24


Zemědělský svaz České republiky

 

P R O G R A M   S E M I N Á ř E
 
Cross compliance – obsah a výklad pojmu
 
29.5.2008,SPZV Ostředek a.s.,Ostředek,257 24
8.30 – 9.00           Prezence účastníků
9.00 – 9.15           Zahájení
xxx
9.15 – 9.30 Současné postavení systému cross compliance v České republice
9.30 – 11.00
Úvod do problematiky cross compliance
   cross compliance jako prvek reformy společné zemědělské politiky,
   legislativní základ pojmu, význam a obsah pojmu,
   vztah cross compliance k dotační politice,
   kontrola cross compliance,
   postupné zavádění cross compliance v EU a ČR.
11.00 – 12.00
GAEC
   GAEC jako 1. složka cross compliance – definice GAEC na národní
úrovni členského státu,
   vývoj GAEC v ČR,
   vztah GAEC a zásad správné zemědělské praxe, 
   požadavky na standard GAEC,
   krajinné prvky jako standard GAEC,
   stálé pastviny jako specifický standard GAEC,
   přehled GAEC v členských zemích EU.
12.30 – 13.00               
Oběd
13.00 – 14.30
Zákonné požadavky na hospodaření
   zákonné požadavky na hospodaření jako 2. složka cross compliance –
přehled požadavků evropské a národní legislativy,
   požadavky na úrovni zemědělského podniku.
14.30 – 15.30
Přístup ke cross compliance na úrovni zemědělského podniku
   předpoklady splnění požadavků cross compliance v zemědělském
podniku,
   systémový přístup,
   certifikace hospodaření,
   cross compliance a zemědělské poradenství.
 
Přednášející:         Ing. Lubomír Smrček, EKOTOXA s.r.o.
Organizační pokyny a přihláška
 
Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.   
 
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 27.5. 2008 na adresu:
František Jirota
ZS ČR Územní organizace Benešov a Praha západ
Vnoučkova 2008
256 37  Benešov
Tel./fax: 317 725 603, 317 725 372,  mobil: 737 164 242, 606 684 705
e-mail: szds.benesov@cbox.cz
 
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz
                                                                                             
 
 
_________________________________zde oddělte_________________________________
Přihláška
na seminář „Cross compliance – obsah a výklad pojmu“,
29.5.2008,SPZV Ostředek a.s.,Ostředek,257 24
 
Jméno účastníka:…………………………………………………………………………………
Organizace, farma…..……………………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………………………………..
E-mail a tel:………………………………………………………………………………………
 
 
Podpis účastníka: