KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

„ZDRAVÉ SKLADOVANÉ ROSTLINNÉ SUBSTRÁTY – ZÁKLAD BEZPEČNĚ OCHRANY SPOTŘEBITELE"

28/05/08
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

Seminář SRS a ČMSOZZN v Praze 3. června 2008

Česká společnost rostlinolékařská
společně s
 
Českomoravským sdružením organizací
zemědělského zásobování a nákupu
pořádají
odborný seminář
„ZDRAVÉ SKLADOVANÉ ROSTLINNÉ
SUBSTRÁTY –
ZÁKLAD BEZPEČNĚ OCHRANY
SPOTŘEBITELE"
Seminář se koná v úterý dne 3.6.2008 v kongresovém sále OSEVA PROs.r.o., Praha 7, Jankovcova 24/18


Seminář je určen pro provozovatele skladů a je zaměřený na ochranu skladovaných rostlinných substrátu proti škodlivým organismům včetně prezentace zásad nutných k udržení zdravých a bezpečných surovin pro výrobu potravin a krmiv.
 
Program:
 
9:00 – 9:30 hod.    – prezence účastníků
9:30 – 14:00 hod.    – odborné přednášky a diskuze
•        Zahájení
            Ing. Vladimír Řehák, CSc., – Česká společnost rostlinolékařská, Praha
•        Úvodní slovo
            Ing. Jiří Zedník, CSc. – ČMSOZZN, Praha
•        Fuzariózy a sněti ve vztahu ke sklizni letošního roku –  potencionální faktory ohrožující kvalitu obilovin
            Ing. Marie Váňová, CSc., ZVU Kroměříž s.r.o.
•        Skryté mykotoxiny
            Prof. Ing. Jana Hajšlová, PhD., VŠCHT, Ústav chemie a analýzy potravin
•        Využití transgenní kukuřice proti zavíječi kukuřičnému jako systému pro snížení zdrojů mykotoxinů
            Ing. Vladan Falta – VÚRV Ruzyně i.v.v.
•        Kontaminace skladovaných substrátů roztoči – analýza rizik
            Mgr. Jan Hubert, Ph.D., VÚRV Ruzyně v.v. i.
•        Myšovití ve skladech a jejich rizika pro spotřebitele
            Doc. RNDr. Pavel Rödl, Ph.D., – SZÚ, Praha
•        Stanovení obsahu tuku v řepce, výsledky kruhového testu
            Ing. Karel Rezek, Tagrea a.s., Tábor
•        Aktuální právní předpisy a ČSN ve vztahu ke kvalitě rostlinných produktů
            Dr. Ing. Miloslav Mezuliáník – AGFTRADING, a.s., Praha
•        Ochrana skladovaného obilí před skladištními škůdci – přípravky fy Bayer
            Ing. František Blažek, Bayer Environmental Science
•        Závěr
            Ing. Vladimír Řehák, CSc., Česká společnost rostlinolékařská, Praha


 
Odborní garanti;
Ing. Jiří Zedník, CSc.,
ČMSOZZN, Opletalova 4,113 76 Praha l
tel.: 242 444 512, e-mail: j.zednik@cmsozzn.cz; cmsozzn@cmsozzn.cz
Ing. Vladimír Řehák, CSc.,
Česká společnost rostlinolékařská, Novotného lávka 5, 116 68 Praha l,
tel.:221 082 265, e-mail: sekretariat@rostlinolekari.cz
Veškeré informace podají a potřebné dotazy zodpoví:
organizační pracovníci:
Dana Pešková,
ČMSOZZN, Opletalova 4, 113 76 Praha l,
tel.: 242 444 511, fax: 242 444 940, e-mail: peskova@cmsozzn.cz
Ing. Antonín Svoboda,
Česká zemědělská společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha l,
tel.:221 082 270, fax: 222 222 155,   e-mail: sekretariat@rostlinolekari.cz
Organizační pokyny:
        seminář se koná 3.června 2008 v kongresovém sále OSEVA PRO s.r.o.,
Jankovcova 24/18, Praha 7 – možnost parkování
        spojení – Metro trasa „C", výstup stanice „nádraží Holešovice" a dále pěšky cca 300 m
        akce bez vložného
        cestovné a případně další náklady si hradí účastnící semináře sami nebo jejich vysílající podnik
        závaznou přihlášku zašlete poštou, faxem nebo e-mail na výše uvedené adresy, nejpozději do 27.května 2008 !
        na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků
 


 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
 
na odborný seminář
 
 
„Zdravé skladované rostlinné substráty –
základ bezpečné ochrany spotřebitele"
 
 
 
Příjmení a jméno (titul)……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
Přesná adresa účastníka(vysílající podnik, tel., fax, IČO, DIČ)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
……………………………………………………….
razítko a podpis
 
Čitelně vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 27.května 2008 na adresu:
Česká společnost rostlinolékařská, Novotného lávka 5,116 68 Praha l
Tel.: 221 082 270, Fax: 222 222 155, e-mail: sekretariát rostlinolekari.cz
 
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu,
Opletalova 4,113 76 Praha l,
Tel.: 242 444 511-2, fax:242 444 940,
e-mail: peskova@cmsozzn.cz, cmsozzn@cmsozzn.cz