KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Často kladené dotazy v opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb PRV

09/06/08
MZe ČR

V souvislosti s blížícím se termínem příjmu žádostí na opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (10. – 30.6.2008) zveřejňujeme odpovědi na nejčastěji kladené dotazy v rámci tohoto opatření.

Vydáno: 23.5.2008
Nejčastější dotazy se týkají nepovinných příloh k Žádosti o dotaci předkládaných na regionálních pracovištích SZIF a výše dotace.

Nepovinná příloha předkládaná k Žádosti o dotaci č. 1: „Prohlášení o odvodech ze mzdy k poslednímu uzavřenému měsíci (k doložení splnění preferenčního kritéria č. 2 „Žadatel zaměstnává max. 1 zaměstnance“

–     V tomto případě stačí předložení a potvrzení přílohy žadatelem.

–     Žadatel, který chce získat body v preferenčním kritériu č. 2, za to, že zaměstnává max. 1 zaměstnance (včetně), tzn., že nezaměstnává žádného nebo zaměstnává jednoho zaměstnance, je povinen tuto přílohu vždy doložit.

Nepovinná příloha předkládaná k Žádosti o dotaci č. 2: „Výpis z katastru nemovitostí (informativní výpis) ne starší 3 měsíců k datu registrace Žádosti o dotaci, kde je žadatel o dotaci uveden jako vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebo nájemní smlouva na takový pozemek platná v době konání poradenské služby – prostá kopie“

–     Tato příloha je předkládána v případě, že je žadatel osobou hospodařící v lesích (majitel nebo nájemce lesa) a požaduje za to bodové zvýhodnění.

–     Pokud je žadatel vlastník lesa, předkládá výpis z katastru nemovitostí. Pokud je však nájemce lesa, předloží nájemní smlouvu na pozemek/pozemky určené k plnění funkcí lesa, ale k nájemní smlouvě již výpis z katastru nemovitostí předkládat nemusí.

Výše dotace

Dotace za provedené poradenské služby bude poskytována ve výši maximálně 60–80% způsobilých výdajů. Žadatel bude vždy žádat výši dotace 80%. Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo po vyhodnocení jednotlivého kola příjmu žádostí výši dotace snížit až na 60%.  Konečná výše dotace bude stanovena na základě počtu žadatelů resp. jejich finančních požadavků.

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou stanoveny do cca 40 000 Kč  maximálně však do 1500 € dle kurzu stanoveného v souladu s nařízením Komise (ES) 883/2006.

Z výše uvedeného vyplývá, že maximální výše dotace v rámci jednoho kola příjmu žádostí může být maximálně celkem 80 % z částky 1500 € přepočtené dle daného kurzu, ne tedy celých 1500 €.

Nájemní smlouvy předkládané nájemci lesa v rámci opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb
V návaznosti na tiskovou zprávu zveřejněnou 23.5.2008 a na základě dalších dotazů ze strany žadatelů sdělujeme následující upřesnění. (28.5.2008)

V případě, že je žadatelem na opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb nájemce lesa, předkládá jako doložení splnění preferenčního kritéria a definice příjemce dotace nájemní smlouvu na pozemek určený k plnění funkce lesa (PUPFL). Z nájemní smlouvy musí být zřejmé, že se jedná o pozemek určený k plnění funkce lesa. V případě, že by toto v nájemní smlouvě uvedeno nebylo, může SZIF žadatele vyzvat, aby z důvodu objektivního posouzení nároku na dotaci předložil ještě informativní výpis z katastru nemovitostí.

Zařazeno v Novinky a akce, Poradci