KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Semináře Nemesis

18/08/08

Vzdělávací semináře agentury Nemesis v Příbrami – podzim 2008

Štěpánka Kurková 
Nemesis, Nábřežní 1174,  725 25  Ostrava 25
Tel.: 596 931 519, 721 457 627
IČ: 46610332
www.nemesis-ostrava.cz
  e-mail: stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz
 
 
 
 
 
NABÍDKA – PŘÍBRAM
 
 
Vážení účastníci seminářů,
 
Jsme agentura akreditována  MV ČR č. AK/I-33/2007,   která pořádá akreditovaná školení po celé České republice.
 
zveme Vás  na níže uvedené semináře. Nabídku Vám zasíláme  včetně přihlášky.
Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlášky, telefonicky nebo e-mailovou podobou.
Taktéž platbu můžete provést převodem, fakturou nebo hotově na místě v den konání přednášky.
 
V případě jakýchkoliv změn v souvislosti s danými semináři budeme kontaktovat jen přihlášené účastníky!
 
Na Vaši účast se těší                        
 
Štěpána Kurková
 
 
U akreditovaných seminářů, vždy uvádějte jméno,  příjmeni,  datum a místo  narození !!!
 
 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ !
 Vážení klienti,

v rámci poskytování kvalitnějších služeb a v důsledku toho, že naše firma má oficiální název Štěpánka Kurková – Nemesis, vstupuje  v platnost nová e-mailová adresa: stepanka.kurkova@nemesis-ostrava.cz  a také stávající adresa:                             stepanka. kurkova@seznam.cz
Taktéž webové stránky mají název:  www.nemesis-ostrava.cz

  Všechny Vaše připomínky, nabídky či objednávky proto směrujte na novou e-mailovou adresu.

nebo na tel. čísla: 596 931 519,      59 663 9618,         721 457 627.

Všechny přihlášky, které obdržíme v elektronické podobě, v zápětí potvrzujeme, prosím pokud naše potvrzení neobdržíte, znamená to, že přihláška k nám nedorazila a nemůžeme Vás informovat o změnách.

Děkuji za pochopení.

Přeji Vám krásný den.

Štěpánka Kurková
Nemesis

 
 
 
 
 
 
 
                  Nový zákoník práce v praxi, zákoník práce –                                                       
technická   novela k 1.1.2008
 
a změny ve světle Nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008
 
připravované změny pro rok 2009
 
Tento seminář je akreditován MV ČR č. AK/PV-154/2007
 
 
08 .10. 2008                          cena: 1 450,- Kč (nejsme plátci DPH)         var.sym. 0810112
 
Seminář začíná v 9.00 a končí cca v 13.00 hod. Prezentace je od 8.30 hod. V ceně je zahrnuto občerstvení, materiály
 
Místo:             Hotel Modrý Hrozen, nám. T. G. Masaryka 143, Příbram 
 
Přednáší:              
JUDr. Bohuslav Šauer, vedoucí zaměstnaneckého odboru VUT v Brně, specialista na personalistiku a pracovní právo, soudní znalec pro obor mzdy a odměňování
 
Cílem semináře je získat přehled a potřebné informace o zákoníku práce a jeho změnách a doplněních, změnách, které přinesla technická novela a Nález Ústavního soudu, umět se zákoníkem práce pracovat a získat informace o problémech spojených s aplikací zákoníku. Seminář se soustředí zejména na
·          aplikaci technické novely zákoníku, která nabyla účinnost 1. ledna 2008,
·          významné změny, které do zákoníku práce přinesl Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008 ( č. 116/2008 Sb.),
·          úpravu pracovněprávních vztahů,
·          diskusi a individuální konzultace.
 
Obsah semináře
1.   Přehled pracovněprávních a souvisejících předpisů (aktuální stav).
2.   Technická novela zákoníku práce (zákon č.362/2007 Sb., kterým se mění zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).
3.      Nález Ústavního soudu ze dne 12.3.2008 a jeho důsledky.
4.      Úprava pracovněprávních vztahů. Zde zejména tyto oblasti
*      Zásady zákoníku práce, občanský zákoník v pracovněprávních vztazích, neplatnost právních úkonů v pracovněprávních vztazích.
*      Činnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovního poměru, volná pracovní místa.
*      Pracovní smlouva, vznik pracovního poměru, jmenování. Pracovní poměr vedoucího zaměstnance a   zákaz konkurence.
*      Flexibilní formy zaměstnávání.
*      Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
*      Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci.
*     Skončení pracovního poměru a činnosti zaměstnavatele.  Způsoby skončení pracovního poměru,      porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, odstupné, potvrzení o zaměstnání. Odstupné. Doručování písemností, problémy a nejčastější chyby.
*      Pracovní doba stanovená, kratší, rozvržení pracovní doby, směnný provoz, přestávky v práci, práce   přesčas, pracovní pohotovost a doba odpočinku. Práce z domova.
*      Překážky v práci. Dovolená.
*      Odměňování za práci. Odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře, mzda nebo plat při výkonu jiné práce, průměrný výdělek.
*      Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance.
*      Zvyšování a prohlubování kvalifikace.
*      Náhrada škody, odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance za škodu.
*      Připravované změny v pracovním právu. Diskuse, odpověď na dotazy. Individuální konzultace.
 
Seminář je určen pro personalisty a mzdové účetní, střední a vyšší management, podnikatele.
 
Účastníci semináře obdrží studijní podklad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OD STARTU AŽ K CÍLI
 
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-153/2007
 
11. 12. 2008                             cena: 1 450,- Kč (nejsme plátci DPH)         var.sym. 1112112
 Seminář začíná v 9.00 a končí cca ve 13.00 hod. Prezentace je od 8.30 hod. V ceně je zahrnuto občerstvení, materiály
 Místo:                 Hotel Modrý Hrozen, nám. T. G. Masaryka 143, Příbram 
 Přednáší:
      Mgr. Martin BUDIŠ, odborný lektor akreditován Ministerstvem vnitra  České republiky pro školení zákona o veřejných zakázkách, Certifikát Ústavu státu a práva AV ČR, Osvědčení Ministerstva pro místní rozvoj o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 
 
Program
Zadávejte veřejné zakázky s přehledem a bezchybně. Cílem semináře je seznámit všechny druhy zadavatelů veřejných zakázek s procesem a průběhem veřejné zakázky dle rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a praktický příklad zadávacího řízení od zahájení až po podpis. Zvláštní důraz je kladen na:
•          Kompletní přehled aktuálních informací
•          Řešení problémových částí Vaší zakázky i možných nejasností v zadávacím řízení
•          Konkrétní postupy při prokazování kvalifikace uchazeče
•          Posuzování nabídek, systémy opravných prostředků
Součástí semináře jsou i praktické zkušenosti a situace, které mohou v rámci zadávacího řízení vyvstat. Součástí semináře je i definice a výklad základních pojmů zákona, výjimky z působnosti zákona včetně odkazů na rozhodnutí ÚOHS vztahující se k těmto pojmům.
Dotazy a diskuse.
 
 
 
 
 
 
Účtování cestovních náhrad
                               Tento seminář je akreditován MV ČR č. AK/PV-155/2007    
                                     PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POSKYTOVÁNÍ
         CESTOVNÍCH NÁHRAD V ZÁKONÍKU PRÁCE
 
v návaznosti na zákon o daních z příjmů, občanský zákoník, obchodní zákoník a
 
další související předpisy
 
 
 
15. 12. 2008                 cena: 1 450,- Kč ( nejsme plátci DPH )                         var.sym. 1512112
 
 
Seminář začíná v 9.00 a končí cca v 13.00 hod. Prezentace je od 8.30 hod. V ceně je zahrnuto občerstvení,
a materiály JUDr. Marie Salačové
 
   Místo:      Hotel Modrý Hrozen, nám. T. G. Masaryka 143, Příbram 
 
Přednáší:              JUDr. Marie Salačová – spoluautorka zákona „Cestovní náhrady“, lektorka s dlouholetou praxí.
  

 
 
 

 
1.        Rozdělení poskytování cestovních náhrad pro zaměstnavatele v podnikatelské sféře a pro zaměstnavatele ve státní správě
2.        Významné pracovně právní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
3.        Principy poskytování cestovních náhrad a právní úkony při kterých se cestovní náhrady poskytují
4.        Výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
5.        Jednotlivé druhy cestovních náhrad
6.        Problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného
7.        Nejčastější problémy spojené s vyúčtováváním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty atd.)
8.        Paušalizace cestovních náhrad
9.        Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích
10.     Diskuse – otázky a odpovědi
 
Seminář je určen pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen těch, kterých se poskytování cestovních náhrad přímo týká jako např. podnikatelé, společníci, jednatelé, apod., nýbrž i těch, kteří s touto problematikou pracují jako např. účetní, auditoři, právníci, různí poradci, asistenti, apod.. Výklady jsou velmi podrobné a opřené o praktické problémy předkládané samotnými subjekty z jejich každodenní praxe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednávka semináře
 
Štěpánka Kurková – Nemesis, Nábřežní 1174, 725 25 Ostrava 25
 
Závazná objednávka semináře na téma: …………………………………………………………………………………….
 
Konaný dne:           …………………………
 
Jména účastníků:    ………………………………………………………………………………………………………………….
 
Telefon:                  …………………………
 
Název a sídlo firmy pro daňový doklad:              ………………………………………………………………………..
 
……………………………………………………………………………………………..   DIČ:        ………………………………
 
Potvrzujeme, že jsme dne      ………………………… poukázali na účet č. 1036623001/2700   v.s…………….
 
Z našeho účtu č.     …………………………………………..             úhrnnou částku …………………………………..
 
Souhlasím se zasíláním nabídek školení též na e-mail adresu:              ……………………………………………
 
 
                                                                                                                             Razítko a podpis
 
 
 
 
 
 
 
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
 
         v přihláškách, které zasíláte, prosím VŽDY uvádějte telefonní spojení přímo na Vaši osobu – nejlépe mobilní telefon.
 
         V nabídce seminářů je vždy uvedeno kulturní zařízení jen ORIENTAČNĚ. Kulturní zařízení objednáváme až v případě, že máme dostatek přihlášek na konání daného semináře.
 
         V případě, že nestihnete zaslat přihlášku (ani písemně, ani e-mailem), alespoň den před konáním semináře nám zavolejte na telefonní čísla 721 457 627,     59 663 9618, 596 931 519. Volat můžete i ve večerních hodinách a o víkendech. V případě jakékoliv změny (přeložení semináře na jiný termín, jiné kulturní zařízení atd.) Vás budeme kontaktovat. Uchazeče, kteří nebudou přihlášení (písemně či telefonicky), nemůžeme uvědomit o různých změnách !!! Změny nerozesíláme na všechny e-maily z důvodu, abychom Vás zbytečně nezatěžovali.
 
Velmi si vážíme Vaší přízně a neradi bychom Vás postavili do situace, že přijdete bez předběžného ohlášení na přednášku, která byla přeložena.
 
Chceme předejít zbytečným nepříjemnostem.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Na Vaši účast se velmi těší agentura Nemesis.

Zařazeno v Akce a semináře