KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Střední odborná škola Poděbrady

09/10/08

Střední odborná škola Poděbrady dostala cenu náměstka hejtmana pro oblast školství a volného času Dagmar Nohýnkové.

SOŠ Poděbrady, Boučkova 355, 290 40 Poděbrady,

V úrodném a rovinatém Polabí, kde se Poděbrady nacházejí, bylo a je zemědělství prioritní formou podnikání a existence zemědělské školy se statkem je přirozenou nezbytností. V meziválečném období poděbradský školní statek vzkvétal, v období normalizace byl mezi okolními tisícihektarovými družstvy spíše trpěn. Na počátku devadesátých let minulého století bylo ve vazných stájích statku ustájeno 60 různoplemenných kříženek s užitkovostí 2 500 litrů za laktaci a byl provozován zastaralý chov prasat. Dnes je situace jiná. Hlavním předmětem zájmu živočišné výroby je stohlavé reprezentativní stádo dojnic. Chov skotu na poděbradském školním statku prošel mnoha významnými změnami. Prvním počinem bylo vybudování dojírny a převedení chovu dojnic z vazného na volné ustájení. Původní objekt určený pro výkrm býků byl přebudován v moderní volnou stáj se stlanými lehacími boxy a venkovním krmištěm, odkliz hnoje vyřešen každodenním vyhrnováním traktorem s čelní radlicí. Tandemová dojírna 2 x 3 a mléčnice s chladícím tankem o objemu 2 500 litrů se stará o fi nální produkt – mléko nejvyšší kvality, kterého statek každoročně dodává do mlékárny kolem 800 000 litrů. Za povšimnutí stojí plemenná skladba stáda dojnic. Z demonstračních důvodů výuky jsou v čistokrevné formě chována 4 plemena. Dominantní holštýnské, české strakaté, ayrshirské a jerseyské. Užitkovost celého stáda v kontrolním roce 2006/2007 je 9500 kg mléka za normovanou laktaci. Užitkovost mnoha holštýnských krav již překročila hranici 12 000 kg mléka za normovanou laktaci. Rovněž plemeno české strakaté bojuje o své místo ve stáji a dojnice s plemennou příslušností C 100 a užitkovostí 9000 – 10 000 kg mléka nejsou výjimkou.
Na popud přátel z holandské zemědělské školy, se kterou dlouhodobě škola spolupracuje, byla přímo ve škole zbudována sýrárna, ve které se studenti učí vyrábět tvrdé zrající sýry holandského typu z čerstvě nadojeného mléka.