KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělská společnost Stránka spol. s r.o.

09/10/08

Zemědělská společnost Stránka spol. s.r.o. dostala cenu náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí,územního a stavebního řízení, zemědělství a informatiky Ing. Viléma Žáka.

Stránka č.1, 277 35 Mšeno, okr. Mělník

 Společnost vznikla v roce 1992 rozhodnutím Výboru vlastníků půdy a restitučních náhrad v k.ú. Stránka, Kadlín, Tajná, Ostrý a Mšeno. Společnost odkoupila restituční náhrady od oprávněných osob na dlouhodobé splátky ve výši jejich 100% hodnoty movitého a nemovitého majetku dle ocenění zákonnými předpisy. Současně si dlouhodobě pronajala pozemky od společníků i dalších osob.
Společnost v rostlinné výrobě hospodaří na ploše 1 050 ha s následující strukturou plodin a dosahovaných výnosů: obiloviny 700 ha, 6,5t/ha, cukrovka 150 ha a 6,8 t/ha, řepka 200 ha a 4,2 t/ha. V rostlinné výrobě dosáhne společnost v letošním roce produkce 31 mil. a 29 mil. tržeb v Kč. Rostlinná výroba a jednotlivé plodiny jsou ziskové. Živočišná výroba zahrnuje chov 200 ks prasnic základního stáda a 2 000 ks ostatních prasat se záměrem dosáhnout letos užitkovosti 22 ks selat na prasnici a přírůstku vepřového žíru 0,68 kg/ks a den. Živočišná výroba je dlouhodobě na hranici rentability a v současné době tržby nepokrývají náklady. Společnost mimo sezónu podniká i ve službách a v obchodní činnosti.
Pro podnikání ve výše uvedeném rozsahu zaměstnává společnost 35 osob v potřebné struktuře a kvalifikaci. Společnost má k dispozici potřebné stavební vybavení a mechanizační prostředky pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Dlouhodobě tyto prostředky reprodukuje z vlastních zdrojů i z úvěrů. Záměrem společnosti je pokračování v nákupu půdy od PF ČR i osob, řešení současné situace v chovu prasat včetně rentability chovu a vyřešení technologie k uskladňování obilovin a jejich kvality.