KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací vyhlašují VII. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce. Podrobné informace.

09/02/09
Ing. Zdeňek Bajnar / Agroporadenství

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací vyhlašují VII. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce. Podrobné informace.

 Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací vyhlašují VII. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce. Po úspěšném absolvování akreditačního řízení poradce získá akreditační certifikát v příslušné oblasti a bude zapsán do Registru poradců Ministerstva zemědělství. Pouze takto registrovaní poradci mohou poskytovat poradenské služby v rámci specifických podmínek Opatření I.3.4. PRV.

Průběh akreditačního řízení v roce 2009

1. Příjem přihlášek – v termínu od 6. února 2009 do 27. února 2009. Přihlášky je možno zaslat poštou na adresu: ÚZEI, odbor vzdělávání a poradenství , Slezská 7, 120 56 Praha 2 – Vinohrady (s datem razítka pošty nejpozději 27. 2. 2009) nebo doručit osobně na výše uvedenou adresu, k rukám Ing. Ludmily Hrudové, č.dveří 118. Přihlášky (formulář na adrese www.agroporadenstvi.cz v záložce „Poradenství v ČR“, v kategorii „Akreditační řízení 2009“). Přihlášku nelze zaslat elektronicky. K přihlášce je nutno doložit prostou kopii o nejvyšším ukončeném vzdělání, čestné prohlášení o poradenské nebo výrobní praxi a doklad o úhradě účastnického poplatku. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správnému vyplnění Vaší e-mailové adresy, bude využívána k další komunikaci.
2. Akreditační řízení pro uchazeče bez poradenské praxe bude otevřeno pouze v případě, že počet zařazených uchazečů bude minimálně 15. Maximální počet všech zařazených uchazečů je 30. Uchazeči budou zařazeni podle pořadí došlých přihlášek.
3. Předpokladem pro přijetí uchazeče je základní počítačová gramotnost. Komunikace je většinou e-mailovou poštou, využíváno je i e-learningové studium, webové aplikace, prezentační SW, textový editor (WORD) a tabulkový procesor (EXCEL).
4. Informace o zařazení do akreditačního řízení – bude uchazečům zaslána elektronickou poštou do 6. března 2009.
5. Obsah kurzů
Pro uchazeče zařazené do akreditačního řízení budou připraveny odborné kurzy v termínech:
a) 24.3.-25.3. 2009 a 14.4.-15.4. 2009. Kurzy se uskuteční ve Vzdělávacím středisku (VS) v Benešově u Prahy, Hodějovského 1658 a budou zaměřeny zejména na problematiku cross compliance, agroenvironmentální opatření, NATURA 2000, environmentální opatření v lesnictví, Program rozvoje venkova, projektování a zpracování akreditačních projektů.
b) Základní povinné kurzy pro uchazeče z oboru lesnictví se uskuteční v termínech 17. – 18.3. 2009 a 21. – 22.4. 2009 ve VS v Benešově k problematice environmentálních opatření při hospodaření v lesích, Natura 2000, ochraně vod a k právním normám. Uchazeči v oblasti lesnictví se zúčastní přednášek k Programu rozvoje venkova a k projektování a zpracování akreditačních projektů.
c) V termínu 26.5.- 27.5. 2009 bude pořádán kurz BOZP pro oblast zemědělství, pro oblast lesnictví bude kurz probíhat v termínu 11. – 12. 5. 2009. Místo konání kurzů: VS Benešov u Prahy.
d) Poradenské praxe pro uchazeče, kteří splňují pouze výrobní praxi, bude konána na vybraných podnicích v rozsahu 3 dnů. Uchazeči budou na praxi rozděleni do skupin (velikost skupiny 5-7 členů). Poradenská praxe se uskuteční v období od 8.6. – 19.6.2009.
e) V termínu 23. – 24. června. 2009 bude uchazečům nabídnut nepovinný kurz Komunikačních a prezentačních dovedností poradce. Místo konání kurzu-Vzdělávací středisko Benešov u Prahy, Hodějovského 1658.
f) Dne 23.6. 2009 před zahájením nepovinného kurzu komunikačních a prezentačních dovedností poradce všichni uchazeči absolvují povinné dva testy a to jeden ze všeobecné části (cross compliance, agroenvironmentální opatření, NATURA 2000, environmentální opatření v lesnictví) a druhý z problematiky BOZP. Místo konání testů – VOŠ a SZeŠ Benešov u Prahy, Mendelova 32. Zároveň odevzdají vypracovaný akreditační projekt.
g) Součástí akreditačního řízení je vypracování a obhajoba akreditačního projektu na téma odpovídající zvolené oblasti akreditace. Téma bude uchazečům v oblasti zemědělství přiděleno na konci druhého kurzu, tzn. dne 15.4. 2009. Uchazeči v oblasti lesnictví dostanou téma akreditačního projektu dne 25.3.2009.
h) Obhajoba akreditačního projektu se uskuteční před odbornou komisí v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze. Termíny obhajob budou v období od 1. září do 15. října 2009.
i) Po úspěšném absolvování akreditačního řízení poradce získá akreditační certifikát v příslušné oblasti a bude zapsán do Registru poradců Ministerstva zemědělství.

Poznámka.: Aktuální informace k VII. kolu akreditace budou vždy zveřejněny na: www.agroporadenstvi.cz v záložce „Poradenství v ČR“, v kategorii „Akreditační řízení 2009“.
Ubytování pro účastníky je zajištěno ve Vzdělávacím středisku v Benešově u Prahy.

Správce registru, ÚZEI Praha

přílohy ke stažení:
přihláška k akreditaci poradců v roce 2009 (rtf), nebo ve formátu (pdf)
učební osnova prvního povinného kurzu 24. – 25. března 2009 (rtf), nebo ve formátu (pdf)
učební osnova druhého povinného kurzu 14. – 15. dubna 2009 (rtf), nebo ve formátu (pdf)
modul „A“ pro oblast lesnictví – environmentální opatření v lesnictví (rtf), nebo ve formátu (pdf)
učební osnova třetího povinného kurzu BOZP (rtf), nebo ve formátu (pdf)
náplň poradenské praxe (rtf), nebo ve formátu (pdf)

Zařazeno v Poradci