KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zásady, kterými se stanovují podmínky  pro poskytování dotací  pro rok 2009

12/02/09
MZe ČR

na základě § 2 a § 2d  zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.:  1026/2009 – 17000

1.D.  Podpora včelařství
1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách
1.R.  Podpora restrukturalizace ovocných sadů
1.R.a. Předmět dotace: plocha nově vysázeného ovocného sadu osázená odrůdami, které jsou uvedeny v části D Zásad a obhospodařovaná podle směrnic pro integrované systémy pěstování na půdách, které nepřekročí limity těžkých kovů uvedené v části D Zásad.
1.R. b. Předmět dotace: plocha nově vysázeného ovocného sadu, osázená odrůdami, které jsou uvedeny v části D Zásad, obhospodařovaná podle směrnice PRO-BIO svazu a nacházející se na půdách, které nepřekročí limity těžkých kovů uvedené v části D Zásad.

2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných  
        hospodářských zvířat
2.A.a.  Podpora ověřování původu
2.A.b. Podpora zavádění a vedení plemenných knih (dále jen „PK“) dle plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat 2.A.e. Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování a kontrola dědičnosti (dále jen „KD“) užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat

3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

8. Nákazový fond  
8.A)  Účel: podpora vybraných činností zaměřených proti rozšiřování nebezpečných nákaz  hospodářských zvířat.
8.B)  Účel: částečná úhrada nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů – udržení příznivé nákazové situace v chovech hospodářských zvířat a minimalizace rizik šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat  na člověka.
8.E) Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR)

9. Poradenství a vzdělávání
9.A. Speciální poradenství
9.E. Školní závody 
9.F. Podpora poradenství v zemědělství
9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských   informačních   středisek pro rozvoj zemědělství a venkova
9.F.h.  Vstupní konzultace
9.F.i.  Odborné konzultace
9.H.  Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

10.D.  Podpora evropské integrace nevládních organizací
10.E.  Podpora České technologické platformy pro potraviny

13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování  konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků  

Ukončení přijímání žádostí je :                                             Dotační programy
Do 31.  3.  2009 včetně                                                          9.F., 10.D., 10.E.
Do 30. 4. 2009 včetně                                                            13.
Do 29.  5. 2009 včetně                                                           3.c., 3.e., 9.E.
Do 30.  6. 2009 včetně                                                           1.I., 3.i., 9.A. (mimo 9.A.b.4.), 15.
Do 30.  9. 2009 včetně                                                           1.R.a., 1.R.b., 3.a., 3.b., 3.d., 3.h.,  8.A), 9.H.
Do 15.10. 2009 včetně                                                           8.B.a), 8.E). 
Žádosti podávané prostřednictvím  příslušného uznaného chovatelského sdružení, oprávněné osoby s výjimkou 1.D.
Do 30.10. 2009 včetně                                                           1.D., 2.A., 9.A.b.4.

Zásady 2009 v plném znění otevřete na odkazu:

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=43310&ids=0&katId=1802