KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Říční krajina a ekologické zemedělství

21/04/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Naučíme se využívat říční krajinu a přitom ji nepoškozovat?

Říční krajina a ekologické zemědělství

Říční krajina se nachází v bezprostředním okolí každé řeky, od pramenů až k moři. Zemědělce obvykle zajímá z říční krajiny prakticky jenom její niva. Ale vedle ní existuje také samotná řeka, její dno a břehy, povodňové valy, podzemní štěrkopískové sedimenty (tzv. aluvium), podzemní nádrže vody v aluviu, a v přírodním stavu řada dalších vodních nebo mokřadních biotopů (trvalé nebo periodické tůně, povodňová ramena, jezera), a samozřejmě také živé organismy, vytvářející v říční krajině unikátní společenstva. Z těch je u nás nejnápadnější lužní les, původně pokrývající celou nivu.
Celý text si můžete přečíst na adrese http://www.bioinstitut.cz/documents/bio0904_Zpravodaj_09_duben.pdf
Zdroj: Ekologické zemědělství