KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Projekt Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin

31/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Obecným cílem projektu je vytvořit jednotný komunikační systém, který kromě propagace vzdělávacích a odborných aktivit medializuje i jejich výstupy a zprostředkovává je moderními formami široké veřejnosti.

Charakteristika projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin
Cílem projektu, který vychází z předpokladu, že pouze spotřebitelská poptávka nestačí, ale je třeba zajistit vzdělávání zemědělců i další veřejnosti a vytvořit stabilní komunikační platformu mezi zemědělskými a poradenskými strukturami, je zvýšit produktivitu českého ekologického zemědělství, posílit odbytové zpracovatelské struktury a odborné výzkumné zázemí  ekologického zemědělství.
Za tímto účelem budou realizovány:
– odborné vzdělávací a osvětové semináře pro ekologické zemědělce, zpracovatele a prodejce biopotravin realizované za účasti českých i zahraničních lektorů;
– síť předváděcích podniků, vzorových ekologických farem s nadstandardními aktivitami v ochraně životního prostředí a v produkci biopotravin. Záměrem je zprostředkovat informace všem zájemcům o vazbu mezi šetrným hospodařením v krajině a druhovou rozmanitostí i krajinným rázem a zájemcům zabývajícím se možností zpracování bioproduktů na farmě s návazností na přímý prodej ze dvora nebo na prodej v místních prodejnách.
Síť bude navazovat na projekt Ekozemědělci přírodě:
– monitoring welfare na ekologických farmách, jehož cílem je vypracovat metodiku, podle níž se bude monitorovat úroveň welfare na ekologických farmách u všech běžně chovaných druhů hospodářských zvířat. Zároveň realizátoři provedou průzkum úrovně welfare na vybraných ekofarmách a navrhnou opatření, kterými by se zkvalitnily podmínky pro zvířata nejen na ekofarmách, ale i v běžných zemědělských podnicích;
– vypracování a zavádění metodik pro zpracování a prodej produktů ekologického zemědělství, které mají podpořit zpracování produktů na úrovni zemědělského podniku (tedy tzv. faremní zpracování). Realizace bude probíhat ve spolupráci s kontrolními organizacemi EZ a Státní veterinární správou.
Obecným cílem projektu je vytvořit jednotný komunikační systém, který kromě propagace vzdělávacích a odborných aktivit medializuje i jejich výstupy a zprostředkovává je moderními formami široké veřejnosti.
Veškeré výstupy projektu budou veřejně k dispozici na webových stránkách www.pro-bioprojekt.cz.
Propagaci a publicitu projektu zajišťuje PRO-BIO LIGA. 
Další informace poskytne: Ing. Věra Kreutzerová, vera.kreutzerova@pro-bio.cz, tel.: 583 216 609
Zdroj: KIS Olomouckého kraje