KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují VIII. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce na základě Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 30/2010-18000 ze dne 11. února 2010

29/04/10
Ing. Josef Kořínek / Agroporadenství

 Po úspěšném absolvování akreditační přípravy a řízení získá žadatel akreditační certifikát v příslušné oblasti (podoblasti) a bude zapsán do Registru poradců Ministerstva zemědělství. Poradci akreditovaní MZe a vedeni v Registru mohou poskytovat poradenské služby v rámci Programu rozvoje venkova ČR Opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb.

Průběh akreditačního řízení v roce 2010
1. Příjem přihlášek – v termínu od 30. dubna 2010 do 21. května 2010. Přihlášky je možno zaslat poštou na adresu: ÚZEI, odbor poradenství a vzdělávání, Mánesova 75, 120 56 Praha 2 – Vinohrady (s datem razítka podatelny ÚZEI nejpozději 21. 5. 2010) nebo doručit osobně na výše uvedenou adresu, k rukám Ing. Ludmily Hrudové.
Formulář přihlášky je na adrese www.agroporadenstvi.cz, v záložce „Poradenství v ČR“, v kategorii „Akreditační řízení 2010“. Přihlášku nelze zaslat elektronicky. K přihlášce je nutno doložit prostou kopii o nejvyšším ukončeném vzdělání, doložit dosažení praxe podle výše uvedené směrnice a doklad o úhradě účastnického poplatku. Věnujte prosím zvýšenou pozornost správnému vyplnění Vaší e-mailové adresy, bude využívána k další komunikaci.
2. Maximální počet všech zařazených žadatelů je limitován přidělenými finančními prostředky. Při nízkém zájmu žadatelů rozhodne o otevření 8. kola akreditačního řízení ředitel příslušného odboru MZe.  Žadatelé budou zařazeni podle pořadí došlých přihlášek. Náplň kurzů pro žadatele v oblasti lesnictví bude upřesněna po uzavření příjmu přihlášek.
3. Předpokladem pro přijetí žadatele je počítačová gramotnost na dobré úrovni. Komunikace je většinou elektronickou poštou, využíváno je i e-learningové studium, webové aplikace, prezentační SW, textový editor a tabulkový procesor.
4. Informace o zařazení do akreditačního řízení – bude žadatelům zaslána elektronickou poštou do konce května 2010.
5. Obsah a termíny kurzů
Kurzy budou zaměřeny na problematiku:
a) cross compliance, agroenvironmentální opatření, NATURA 2000, Program rozvoje venkova ČR, projektování a zpracování akreditačních projektů
termín: 2. 6. – 3. 6. 2010 a 22. 6. – 23. 6. 2010, 
 b) BOZP
termín: 29. 6. – 30. 6. 2010,
c) energetické využití agrárních produktů (OZE), ekologické zemědělství, zemědělství a ochranu přírody a krajiny včetně optimalizace hospodaření zemědělského podniku, obsah bude upřesněn na kurzu BOZP
termín: 7. 9. – 8. 9. 2010 ,
d) nepovinný kurz Komunikační a prezentační dovednosti poradce
termín 29. – 30. 9. 2010.
Místo konání kurzů: Benešov u Prahy. 
e) Kurz k získání poradenských dovedností pro žadatele, kteří doložili splnění pouze výrobní praxe, bude konán ve vybraných zemědělských podnicích a uskuteční se v rozsahu tří dnů.
Termín: v období od 30. 6. do 24. 9. 2010.

6. Povinné testy
Povinné testy jsou dva a zahrnují:
– všeobecnou část (cross compliance, agroenvironmentální opatření, NATURA 2000, OZE )
– problematiku BOZP
termín: 29. 9. 2010.
Místo konání testů – Benešov u Prahy.

7. Akreditační projekt
Součástí akreditačního řízení je povinnost vypracovat akreditační projekt podle stanovené osnovy na schválené téma, vztahující se ke zvolené podoblasti akreditace v rámci oblasti zemědělství; lesnické projekty se vztahují k oblasti lesnictví.
Téma projektu bude po dohodě se žadatelem přiděleno dne 23. 6. 2010. Žadatel doručí vypracovaný projekt do konce července 2010 správci Registru, který zajistí posouzení projektu dvěma oponenty.

Obhajoba akreditačního projektu se uskuteční před akreditační komisí v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze. Termíny obhajob budou v období od 11. října do 15. listopadu 2010.
Po úspěšném absolvování akreditačního řízení poradce získá akreditační certifikát s vyznačením příslušné oblasti (podoblasti) a bude zapsán do Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství.
Aktuální informace budou zveřejněny na: www.agroporadenstvi.cz, v záložce „Poradenství v ČR“, v kategorii „Akreditační řízení 2010“.

Přílohy ke stažení:

Přihláška k akreditaci poradců v roce 2010 (doc), nebo ve formátu (pdf)

Učební osnova povinného kurzu (2. – 3. června 2010),  ve formátu (pdf)
Učební osnova povinného kurzu (22. – 23. června 2010), ve formátu (pdf)

Učební osnova povinného kurzu (29. – 30. června2010),  ve formátu (pdf) 

Učební osnova nepovinného kurzu (29. – 30. září 2010),  ve formátu (pdf
 

Zařazeno v Poradci