KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kurz privátních poradců k erozní ohroženosti

08/06/11
Josef Sívek / Agroporadenství

Kurz pro poradce zapsané v Registru poradců Ministerstva zemědělství.

Privátní zemědělští poradci budou připraveni k poradenství v oblasti péče o půdu.

 Začátkem měsíce června byl ukončen devítidenní kurz pro poradce zapsané v Registru poradců MZe, který se zaměřil na erozní ohroženost podle maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace.

V první část kurzu obsahovala problematiku eroze, její základní příčiny a rozšiřování na půdách v ČR. Poradci se naučili pracovat s universální rovnicí ztráty půdy, jejími jednotlivými faktory a zkoušeli vypočítat přípustnou ztrátu půdy. Dále byli seznámení s geografickým informačním systémem SOWAC – GIS, který tvoří základní zdroj dat o půdě a její ochraně. Hodně času bylo věnováno konkrétním ukázkám realizovaných protierozních opatření v rámci pozemkových úprav a zpracování doporučení pro konkrétní zemědělský podnik.

Druhá část kurzu řešila analýzu ohroženosti vodní erozí v prostředí GIS, přípravu podkladů v odpovědi na žádosti o korekci vrstvy erozní ohroženosti, modely třídění a vyhodnocování žádostí. Dále se účastníci seznámili s využitím programu Janitor při řešení žádostí o korekci vrstvy erozní ohroženosti. Řešili přípravu podkladů pro předávací dokumentaci v programu Janitor a prakticky analyzovali a vyhodnocovali výstupy na základě modelu „třídění žádostí“.

Třetí část kurzu byla praktická a uskutečnila se na erozně ohrožených půdách v okolí Šardic na jižní Moravě. Zde byla posouzena erozní ohroženost konkrétního půdního bloku a byly navrhovány protierozní opatření. Přímo v terénu byla provedena ukázka půdních profilů, ukázka ohrožených půdních bloků a vyzkoušeli si terénní měření eroze. Prohlédli si stabilizovanou údolnici, biocentrum, biopásy, terasy, mokřady a vybudovanou protipovodňovou nádrž. Na závěr vypracovali samostatnou práci, ve které posoudili erozní ohroženost zadaného půdního bloku a navrhli protierozní opatření. Zpracovali přípravu podkladů pro předávací dokumentaci v programu Janitor. Podrobili se testu z rozsahu problematiky celého kurzu.

Kurzu se zúčastnilo 40 privátních poradců. Po ukončení akreditačního řízení budou připraveni poskytovat poradenskou službu v péči o půdu.

 

 

Zařazeno v Poradci