KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Monitoring jatečného skotu z chovu KBTPM na přítomnost dioxinu a PCB

23/04/12

Vydáno : 20.4. 2012 ; Autor : Ing. Dana Nehasilová Monitorovací program, zaváděný v jedné z německých spolkových zemí, by měl zajistit lepší informovanost o kontaminaci jatečných těl skotu dioxinem a PCB a tím posílit bezpečnost hovězího masa uváděného na trh. (ÚZEI, Agronavigator.cz) – Spolková země Šlesvicko-Holštýnsko připravuje, jak sdělilo ministerstvo zemědělství, životního prostředí a venkovských oblastí, povinný […]

Vydáno : 20.4. 2012 ; Autor : Ing. Dana Nehasilová

Monitorovací program, zaváděný v jedné z německých spolkových zemí, by měl zajistit lepší informovanost o kontaminaci jatečných těl skotu dioxinem a PCB a tím posílit bezpečnost hovězího masa uváděného na trh.
(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Spolková země Šlesvicko-Holštýnsko připravuje, jak sdělilo ministerstvo zemědělství, životního prostředí a venkovských oblastí, povinný testovací program pro kontrolu dioxinů a stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) s dioxinovým efektem v hovězím mase, který se bude vztahovat na jatečný skot z chovu krav bez tržní produkce mléka (KBTPM) z bývalých záplavových území podél řeky Labe. V průběhu porážkové sezóny 2012/2013 proto budou z preventivních důvodů všechny poražené kusy z přibližně 20 zemědělských podniků, hospodařících ve vybrané lokalitě, před uvedením na trh vyšetřeny. Pokud laboratorní vyšetření prokáže, že nedošlo k překročení legislativního limitu pro dioxiny a PCB, budou poražené kusy uvolněny jako potravina do tržní sítě. Ministerstvo rovněž oznámilo, že se bude podílet na úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s realizací programu monitoringu, protože spolková země má zájem na získání dalších výsledků analýz.
 
Nové opatření je součástí národního výzkumného programu, který byl realizován v letech 2010 a 2011. Výsledky získané v rámci národního programu prokázaly, že je nutné počítat se zvýšenými hladinami dioxinu a PCB především v organismu skotu ze zemědělských farem využívajících extenzivní způsob chovu hospodařících v záplavových oblastech podél Labe. Jak u svalové, tak také u jaterní tkáně je nutné nejprve bezpečně vyloučit překročení zákonných limitů u sledovaných chemických látek na základě výsledků laboratorních analýz. Podobné překročení povolených mezních hodnot bylo také naměřeno ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko.
 
Ministerstvo zemědělství oznámilo, že se chce i nadále aktivně spolupodílet na monitorovacích programech na federální úrovni i na úrovni jednotlivých spolkových republik, které mají za cíl získat nové informace a doplnit databázi, na jejímž základě se budou moci koncipovat další preventivní opatření.
 
Příčinou zvýšených koncentrací dioxinu a polychlorovaných bifenylů s dioxinovým efektem je usazování kontaminovaných sedimentů na plochy, které až do 60. let minulého století, kdy došlo k vybudování hrází, byly pravidelně zaplavovány vodou z Labe. Kontaminace sedimentů pochází převážně z někdejších průmyslových areálů na území bývalé Německé demokratické republice, například v oblasti Bitterfeld/Wolfen.