KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Příručka a informace k jednotné žádosti o dotace – 2012

23/04/12
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

Příručka – jednotná žádost 2012

 

Od 16. dubna 2012 je možné podávat Jednotné žádosti, dále žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO.

Jednotná žádost obsahuje žádosti o dotaci pro následující opatření:

• Jednotná platba na plochu (SAPS),

• Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka,

• Zvláštní podpora na tele masného typu,

• Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech,

• Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu,

• Zvláštní podpora na chmel,

• Oddělená platba za cukr (SSP),

• Oddělená platba za rajčata (STP),

• Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA),

• Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě,

• Agroenvironmentální opatření (AEO).

Formulář Jednotné žádosti dále slouží k uvedení veškeré obhospodařované zemědělské půdy i pro zemědělce, kteří nechtějí v roce 2012 žádat o dotaci na žádné z uvedených opatření, ale povinnost deklarovat veškerou zemědělskou půdu se na ně vztahuje ve vztahu k jiným opatřením a platbám.

Důležité změny v Jednotné žádosti 2012

Dále upozorňujeme, že novelou č. 282/2011 Sb. (k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.) dochází od tohoto roku k

Jednotné žádosti i žádosti o zařazení AEO resp. žádosti o změnu zařazení AEO se podávají elektronicky nebo na místně příslušná pracoviště Agentur pro zemědělství a venkov (AZV) a to

Kromě osobního doručení a doručení poštou na AZV je dalším způsobem doručení také podání žádosti

Takto podepsaný formulář lze elektronicky podat přímo přes Portál farmáře nebo prostřednictvím datové schránky. V případě využití datové schránky upozorňujeme, že žádost 2

. V tomto roce nebudou součástí Jednotné žádosti Národní doplňkové platby (Top-Up). Tyto platby byly aktuálně zrušeny Nařízením vlády č. 107/2012 Sb. Citlivé komodity však budou podporovány formou Zvláštních podpor, stanovených dle článku 68 nařízení Rady (ES) č. 73/2009. zastavení příjmu nových žádostí o zařazení do AEO s výjimkou titulu Zatravňování orné půdy. nejpozději do 15. května 2012. elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisem. Nově je možné opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem přímo formulář Jednotné žádosti i žádosti o zařazení AEO resp. žádosti o změnu zařazení AEO. Komoditní zpravodajství

je nutné zaslat do datové schránky Státního zemědělského intervenčního fondu (tedy nikoli do datové schránky Ministerstva zemědělství ČR).

Formuláře příslušných žádostí jsou ke stažení na internetových stránkách v sekcích pro jednotlivá opatření, a to včetně příručky pro žadatele.

Přípravu příslušných formulářů (předvyplnění identifikačních údajů žadatele, aktuálních údajů z LPIS a IRZ, využití údajů ze stávajících závazků AEO, natažení údajů do deklarací atd.) včetně generování map mohou řešit žadatelé jednak s pracovníky AZV, anebo si žadatel může tyto formuláře připravit samostatně na Portálu farmáře SZIF (do portálu je možné se přihlásit v pravé horní části obrazovky www.szif.cz). Zde v sekci Nová podání/Jednotná žádost a žádosti AEO je umístěna příručka o podoře elektronické tvorby žádostí. Dále je této sekci také uživatelsky příjemnou formou zobrazen postup pro vlastní elektronické podání žádosti na SZIF.

Příručka jednotná žádost 2012