KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci mohou žádat o národní doplňkové platby pro rok 2012

19/10/12
MZe ČR

16.10.2012 Tisková zpráva – Zemědělci mohou od začátku tohoto týdne žádat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o národní doplňkové platby (TOP-UP). V rámci jedné žádosti TOP-UP 2012 mohou žádat o platbu na chmel, na přežvýkavce, na chov ovcí (popřípadě na chov koz), o platbu na chov krav bez tržní produkce mléka, na zemědělskou půdu a […]

16.10.2012

Tisková zpráva – Zemědělci mohou od začátku tohoto týdne žádat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o národní doplňkové platby (TOP-UP). V rámci jedné žádosti TOP-UP 2012 mohou žádat o platbu na chmel, na přežvýkavce, na chov ovcí (popřípadě na chov koz), o platbu na chov krav bez tržní produkce mléka, na zemědělskou půdu a na brambory pro výrobu škrobu.

„Přestože nebyly ve státním rozpočtu na letošní rok vyčleněny peníze pro národní doplňkové platby k přímým podporám, Ministerstvu se podařilo během tohoto roku zajistit dodatečné finanční prostředky pro tyto platby, a to 400 milionů korun z prostředků příjmů Pozemkového fondu a 100 milionů korun z nespotřebovaných výdajů Ministerstva zemědělství z minulých let,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Konečným termínem pro podání žádostí je 1. 11. 2012. Žádost lze podat ještě 25 dní po tomto datu, avšak SZIF sníží dotace o 1 % za každý pracovní den po datu 1. 11. 2012. Zároveň jsou žadatelé o doplňkovou platbu na chov ovcí, popřípadě koz a platbu na chov krav bez tržní produkce mléka, povinni do 28. 2. 2013 dodat nápočty velké dobytčí jednotky.

V důsledku modulace, kterou nařídila Evropská komise (EK), může dojít ke snížení plateb TOP-UP, proto MZe ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vytvořilo „kalkulačku“ pro výpočet orientační výše TOP-UP na úrovni farmy. Najdete ji na webu MZe. V roce 2012 bude u TOP-UP u nových členských států aplikujících SAPS v souladu s rozhodnutím EK z října 2011 uplatněna tzv. modulace. Ta se vypočítá z celkové sumy všech přímých plateb (SAPS, Zvláštní podpora dle čl. 68, Oddělená platba za cukr, Oddělená platba za rajčata) a nároku na TOP-UP. Pokud celková suma těchto plateb pro daný podnik přesáhne částku 5 tisíc EUR, částka překračující tuto úroveň podléhá modulaci na úrovni 10 %. V případě, že součet přímých plateb a TOP-UP přesáhne 300 tisíc EUR, aplikuje se na částku přesahující tuto hranici další dodatečná 4% modulace. Takto vypočtená částka modulace se odečte od nároku na TOP-UP v letošním roce.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace Mze

Jak postupovat při podávání žádosti

Pokud jde o vyplňování žádostí o národní doplňkové platby TOP-UP, na webových stránkách SZIF (www.szif.cz – sekce Platby na základě jednotné žádosti) je k dispozici elektronická verze příručky pro žadatele. Na Portále farmáře SZIF je pak jednoduchá aplikace, ve které žadatel sám nebo ve spolupráci s referentem z Agentury pro zemědělství a venkov (AZV) vyplní údaje žádosti TOP-UP. Jde o identifikační údaje, výběr konkrétních požadovaných plateb, historických údajů o zemědělském podniku a případné doplnění toho, jaké přílohy bude žadatel dokládat spolu s žádostí. Po vyplnění bude po stisku tlačítka vytvořena kompletní žádost ve formátu pdf. Takto vytvořenou žádost lze následně podepsat elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu, a elektronicky odeslat. Žádost lze elektronicky odeslat i bez nutnosti vlastnit elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Žádost odeslanou bez elektronického podpisu bude možné stvrdit „Potvrzením o podání žádosti“, které bude k dispozici na Portálu farmáře SZIF okamžitě po odeslání. Podepsané potvrzení je nezbytné doručit do 5 kalendářních dnů na příslušné pracoviště AZV. Žádost odeslanou s elektronickým podpisem není nutné jakkoliv potvrzovat.