KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Agro environmentální opatření – zpoždění výplat a finanční zajištění v roce 2014

16/03/14

  12.03.2014 V současné době dochází u Agroenvironmentálního opatření (AEO) k dočerpávání finanční obálky přidělené v rámci Programu rozvoje venkova 2007 – 2013. U opatření AEO, které si klade za cíl využití zemědělské půdy v souladu s ochranou životního prostředí a krajiny, tak může dojít k opoždění výplat. Stávající neproplacené závazky by měly být doplaceny […]

 

12.03.2014

V současné době dochází u Agroenvironmentálního opatření (AEO) k dočerpávání finanční obálky přidělené v rámci Programu rozvoje venkova 2007 – 2013. U opatření AEO, které si klade za cíl využití zemědělské půdy v souladu s ochranou životního prostředí a krajiny, tak může dojít k opoždění výplat. Stávající neproplacené závazky by měly být doplaceny již z nového rozpočtu pro období 2014 – 2020.

Vzhledem ke zpoždění přípravy legislativních návrhů EU na nové programové období 2014 – 2020 nebylo možné začít implementovat nový Program rozvoje venkova (PRV) od roku 2014. S ohledem na toto zpoždění bylo připraveno tzv. „přechodné nařízení č.: 1310/2013“ pro rok 2014, které mimo jiné umožňuje provádět platby z nového rozpočtu PRV 2014 – 2020, a to dle podmínek a vymezení v souladu s PRV 2007 – 2013. Protože v současné době nejsou ze strany Komise stanovena jasná pravidla pro nastavení financování, výkaznictví a účtování evropských prostředků, nelze prozatím zahájit vyplácení z nového období bezprostředně po dočerpání rozpočtu období stávajícího.

V souvislosti s tím může dojít k opoždění výplat některých dotačních žádostí AEO z roku 2013 a po dočerpání stávajícího rozpočtu na toto opatření bude muset Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) proplácení dočasně pozastavit.

Aby byl dopad na zemědělce co nejmírnější, podniká Ministerstvo zemědělství ČR kroky nezbytné k zajištění dostatečného množství zdrojů na výplaty závazků uzavřených v rámci Agroenvironmentálních opatření.

V termínu od 31. 1. 2014 jsou dle nastaveného systému administrace a provádění kontrol vypláceny žádosti o dotaci na AEO přijaté v roce 2013. Finanční zůstatek opatření dle stávajícího rozpočtu pokrývá větší část těchto žádostí, ale na žádosti v celkovém objemu nejméně 40 mil. EUR se již z rozpočtu 2007 – 2013 nedostává. Ministerstvo zemědělství proto intenzivně jedná s Komisí ohledně podmínek financování z nového rozpočtu. ČR oficiálně požádala Komisi o jasný výklad legislativních požadavků a zahájila neformální diskusi nad dalším nastavením finančního řízení. Aktuálně se dokončuje probíhající revize programu a zároveň se připravuje další změna programového dokumentu, kterou by byla navýšena alokace na toto opatření. Jedná se o finanční modifikaci, v rámci které by bylo zajištěno maximální možné pokrytí uzavřených závazků z aktuálně dostupných zdrojů PRV 2007 – 2013. Převedení těchto prostředků do obálky AEO umožní SZIF vyplatit další část dotačních žádostí 2013. Zbývající závazky pak budou pokryty z nového rozpočtového období. Pro maximální urychlení finančního čerpání ČR dále vyjednává se zástupci Komise specifické podmínky umožňující nastavení administrativního systému tak, aby došlo k minimalizaci prodlení výplat a mohlo být proplaceno co nejvíce závazků v průběhu letošního roku.

Předpokládáme, že situace bude do dvou měsíců vyřešena.

Zdroj: SZIF