KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace pro žadatele  – SZP 2015 – aktivní zemědělec

07/05/15
SZIF

  U žadatele, který podléhá kontrole aktivního zemědělce, bude prováděno ověření, zda provozuje některou z negativních činností, stanovených v Nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Žadatel si před podáním žádosti může sám údaje o evidovaných činnostech ověřit v databázi CZ NACE a dále ve svém Obchodním nebo Živnostenském rejstříku. Podrobnější informace lze nalézt v Informaci pro […]

 

U žadatele, který podléhá kontrole aktivního zemědělce, bude prováděno ověření, zda provozuje některou z negativních činností, stanovených v Nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Žadatel si před podáním žádosti může sám údaje o evidovaných činnostech ověřit v databázi CZ NACE a dále ve svém Obchodním nebo Živnostenském rejstříku.

Podrobnější informace lze nalézt v Informaci pro žadatele – Zemědělský podnikatel, Aktivní zemědělec, kterou SZIF zveřejnil na svých webových stránkách 20. 3. 2015 a to v sekci Jednotná žádost/Zpravodajství.

Informace je k dispozici ke stažení zde.

Pokud žadatel některou z negativních činností provozuje, musí Fondu deklarovat celkové a zemědělské příjmy/výnosy a přiložit Zprávu auditora, která ověřuje soulad deklarovaných údajů o příjmech/výnosech s účetními výkazy žadatele. Také ke Zprávě auditora lze podrobnější informace nalézt ve výše zmiňované Informaci pro žadatele – Zemědělský podnikatel, Aktivní zemědělec, resp. v Metodice pro auditory – aktivní zemědělec.

Přestože žadatel má doložit Zprávu auditora spolu s žádostí, tak vzhledem k časovým prodlevám při vyhotovení Zprávy auditora, bude Fond akceptovat i její pozdější doložení. Pokud tedy žadatel podal Jednotnou žádost například 5. 5. 2015 a Zprávu auditora doloží 7. 5. 2015, je to v pořádku a SZIF bude toto dodatečné doložení plně akceptovat. Kontrola doložení Zprávy auditora bude předmětem administrativních kontrol ve vazbě na úplnost podané žádosti. V případě, že Fond zjistí při provedení této administrativní kontroly, že žadatel nedoložil Zprávu auditora, bude žadateli následně zaslána Výzva k doplnění této přílohy. Pokud žadatel do termínu stanoveného ve Výzvě, Zprávu auditora nedoloží, bude to považováno za nesplnění podmínek aktivního zemědělce

.