KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF začal vydávat rozhodnutí k platbám na telata masného typu

19/02/16

  Praha 17. února 2016 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od 15. února vydává rozhodnutí k platbám na telata masného typu. Platbu mohou žadatelé urychlit díky vzdání se práva odvolání, finanční prostředky se tak k příjemcům dostanou dříve. Zároveň informujeme, že administrace vydávání rozhodnutí pro některé další podpory probíhá oproti plánovanému harmonogramu podstatně rychleji. […]

 

Praha 17. února 2016 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od 15. února vydává rozhodnutí k platbám na telata masného typu. Platbu mohou žadatelé urychlit díky vzdání se práva odvolání, finanční prostředky se tak k příjemcům dostanou dříve. Zároveň informujeme, že administrace vydávání rozhodnutí pro některé další podpory probíhá oproti plánovanému harmonogramu podstatně rychleji.
Vydávání rozhodnutí k dotac ím, o které zemědělc i žádají prostřednic tvím Jednotné žádosti, je v plném proudu. Od 15. února SZIF rozesílá rozhodnutí k platbám na telata a příští týden budo u od 25. února následovat rozhodnutí na produkc i zeleninovýc h druhů s vysokou a velmi vysokou prac ností.
SZIF dále informuje, že pro některá opatření stihl vydat většinu rozhodnutí podstatně dříve, než avizoval v harmonogramu. Došlo k výraznému zkrác ení termínů u podpory na c ukrovou řepu a Přec hodnýc h vnitrostátníc h podpor (PVP). U PVP jsme již minulý týden vydali přes 90 % rozhodnutí, a to o téměř 3 týdny dříve oproti původnímu termínu. Podobně je tomu také v případě podpory na c ukrovou řepu, kde jsme zkrátili lhůtu pro rozeslání 90 % rozhodnutí o 10 dní dříve v porovnání s harmonogramem.
Protože výplata peněžníc h prostředků následuje ihned po nabytí právní moc i rozhodnutí, c htěli byc hom tímto apelovat na žadatele, aby využili možnosti vzdání se práva odvolání. Odeslá ním „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ na příslušný Regionální odbor SZIF, odkud rozhodnut í obdrželi, proplac ení výrazně uryc hlí. Tento formulář je k dispozic i na webovýc h stránkác h www.szif.cz, v hlavní nabídc e Jednotná žádost, v sekc i Ke stažení (zde pod nabídkou Jednotná žádost).
Pokud žadatel využije svého práva na vzdání se odvolání, uryc hlí tím zároveň vydání rozhodnut í na svou další platbu v rámc i přímýc h plateb. Opatření přímýc h plateb se vzájemně blokují, tzn., že dokud nedojde k nabytí právní moc i rozhodnutí jednoho opatření, nelze zač ít administrov a t opatření další. Tyto blokac e jsou způsobené zejména povinností uplatňovat na žádosti tzv. finanč ní disc iplínu. Finanč ní disc iplína je druh snížení dotac e z přímýc h plateb, pokud má žadatel nárok na sumu vyšší než 2 000 Eur, a je nařízena evropským předpisem. Pokud tedy žadatel podává žádost na víc e přímýc h plateb, je důležité , aby po obdržení rozhodnutí (v případě, že neshledává v rozhodnutí žádnou nesrovnalost), c o nejdříve využil svého práva a podal vzdání se odvolání.
V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednic tvím telefonního č ísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.
Vladimíra Nováková
tisková mluvč í SZIF