KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů

27/02/20

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací, o které si zájemci požádali v loňském roce. Od 25. února 2020 jsou vydávána rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) spadajících do Programu rozvoje venkova (PRV). O tuto dotaci zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti za rok 2019 celkem 12.771 zájemců, […]

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací, o které si zájemci požádali v loňském roce. Od 25. února 2020 jsou vydávána rozhodnutí k dotacím na Ošetřování trvalých travních porostů v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) spadajících do Programu rozvoje venkova (PRV).

O tuto dotaci zažádalo prostřednictvím Jednotné žádosti za rok 2019 celkem 12.771 zájemců, mezi něž bude rozdělena částka v celkové výši 2,79 miliardy korun. Přehled sazeb pro jednotlivé tituly v podopatření Ošetřování travních porostů je uveden v Příručce pro žadatele 2019, která je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / PRV, v sekci „Ke stažení“, ve složce „Metodiky a příručky“.

Cílem tohoto opatření je motivovat zemědělce k ochraně a zlepšení životního prostředí při hospodaření na zemědělské půdě. Opatření se dělí na základní titul, který je určený na údržbu travních porostů ve volné krajině, a na tzv. nadstavbové tituly zaměřené na údržbu cenných stanovišť na travních porostech ve zvláště chráněných územích a v oblastech chráněné soustavy Natura 2000.

Dotace na ošetřování trvalých travních porostů (podopatření D) v rámci AEKO jsou součástí tzv. neprojektových opatření v rámci PRV. Žádost o dotaci je podávána prostřednictvím Jednotné žádosti. Toto opatření je realizováno formou pětiletých závazků. Žadatelem mohou být subjekty obhospodařující v evidenci půdy (LPIS) alespoň minimální výměru zemědělské půdy, přičemž nemusejí být zemědělským podnikatelem.

Dotaci lze poskytnout pouze na základě pravomocného rozhodnutí. Výplatu je možné urychlit vzdáním se práva na odvolání. Tento právní úkon je však třeba učinit teprve po obdržení rozhodnutí. Dřívější podání nemá právní účinek. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce „Jednotná žádost“.

Lze jej podat jedním z následujících způsobů:

1. prostřednictvím Portálu farmáře,
2. přes datovou schránku,
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF,
4. poštou,
5. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu podatelna@szif.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.