KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Státní instituce

Odkazy na www stránky státních institucí

19/06/09

Kontakty na pracoviště KAZV a AZV MZe

Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

kontakty na pracoviště Krajských agentur pro zemědělství a venkov a podřízené Agentury zemědělství a venkova  

Zařazeno v Státní instituce

12/04/07

Portál veřejné správy

Na úřad přes internet. Portál Ministerstva informatiky ČR. Povinně zveřejňované informace. Užitečné odkazy na veřejnou správu řazené podle oborů.

Zařazeno v Státní instituce

21/12/06

Posuzování vlivů na životní prostředí – SEA

V současnosti se projednává Integrovaný operační program

Zařazeno v Státní instituce

31/10/06

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.

Zařazeno v Státní instituce

03/05/06

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky – do jeho kompetence spadají zdravotnická zařízení a lékaři, lázně, farmacie a lékárny, zdravotní pojišťovny, hygienický a epidemiologický dozor.

Zařazeno v Státní instituce

Ministerstvo pro místní rozvoj

Regionální politika včetně regionální podpory podnikání, cestovní ruch, hospodářská a strukturální politika, územní plánování a stavební řád, bytová politika včetně rozvoje domovního a bytového fondu

Zařazeno v Státní instituce

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav je zdravotnické zařízení k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, monitorování a výzkumu vztahů, životních podmínek a zdraví, k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech, pro zdravotní výchovu obyvatelstva.

Zařazeno v Státní instituce

Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně

CHPŘ SZÚ je centrem Státního zdravotního ústavu v Praze, které se zabývá otázkami bezpečnosti potravin a aplikovanou výživou. Jsou zde užitečné informace a odkazy pro odborníky i veřejnost z oblasti chemie, mikrobiologie, toxikologie, nutriční epidemiologie, potravin nového typu včetně geneticky modifikovaných a stanoviska vědeckého výboru pro potraviny.

Zařazeno v Státní instituce

Ústav zemědělských a potravinářských informací

Informační fondy (třetí největší oborová knihovna na světě),  vzdělávání a poradenství.

Zařazeno v Státní instituce

31/03/06

Ministerstvo zemědělství

Zemědělství, lesní a vodní hospodářství, potravinářství, dotace a programy, legislativa, ochrana zvířat

Zařazeno v Státní instituce