KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výběr zákonů do 30.4.2011 ze zemědělství a potravinářství

09/06/11

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Benešov a Praha-západ                             Výběr zákonů, nařízení vlády a vyhlášek – zemědělství do 30.4.2011 Sb. zákonů – částka 11 32. Zákon, kterým se mění zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských         zvířat, a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších         předpisů                                                                                        Účinnost: […]

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Benešov a Praha-západ                          
 
Výběr zákonů, nařízení vlády a vyhlášek – zemědělství do 30.4.2011
Sb. zákonů – částka 11
32. Zákon, kterým se mění zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
        zvířat, a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších
        předpisů                                                                                        Účinnost: dnem 1 .dubna 2011
33. Zákon, kterým se mění zák. č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
       Účinnost: dnem 1 března 2011
Sb. zákonů – částka 17
48. Vyhláška o stanovení tříd ochrany                                  Účinnost: dnem vyhlášení – 8.3.2011
Sb. zákonů – částka 21
57. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. . 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení
        plemenářského zákona                                                            Účinnost: dnem 15. března 2011
Sb. zákonů – částka 22
61. Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiv a sadby
        Účinnost: dnem 15. března 2011
Sb. zákonů – částka 32
87. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek
        poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem 1. dubna 2011 a pozbývá platnost uplynutím dne 31. prosince 2011
 
Výběr zákonů, NV a vyhlášek – potravinářství do 30.4.2011
Sb. zákonů – částka 42
115. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a
          k) zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
          souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k výrobě nealkoholických
          nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní
          alkoholické nápoje, kvasný ocet a druždí, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. května 2011 s výjimkou vybraných ustanovení (1. května 2012)
Sb. zákonů – částka 43
117. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových
          výrobků, ve znění pozdějších předpisů                                     Účinnost: dnem 1. srpna 2011
 
Životní prostředí – do 30.4.2011
Sb. zákonů – částka 2
5. Vyhláškao vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení
      stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
      Účinnost: dnem dnem 26. ledna 2011
 
Sb. zákonů – částka 6
13. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejich bližších
        ochranných podmínek                                                               Účinnost: dnem 1. března 2011
14. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejich bližších
        ochranných podmínek                                                                Účinnost: dnem 1. března 2011
15. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejich bližších
        ochranných podmínek                                                                 Účinnost: dnem 1. března 2011
Sb. zákonů – částka 8
23. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
        znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
        vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění NV č. 229/2007 Sb.,
        Účinnost: dnem 4. března 2011
Sb. zákonů – částka 9
24. Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
        Účinnost: dnem vyhlášení – 17. února 2011 
Sb. zákonů – částka 11
31. Zákon, kterým se mění zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
        ve znění pozdějších předpisů                                    Účinnost: dnem vyhoášení – 18. února 2011
Sb. zákonů – částka 17
49. Vyhláška o vymezemí útvarů povrchových vod                         Účinnost: dnem 15. března 2011
Sb. zákonů – částka 24
64. Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
        Účinnost: dnem vyhlášení – 18. března 2011
Sb. zákonů – částka 29
77. Zákon, kterým se mění zák. č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního
       prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
       a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
       Účinnost: dnem vyhlášení – 25. března 2011   
Sb. zákonů – částka 35
93. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a
        jakosti vody                                                                      Účinnost: dnem 26. dubna 2011
Sb. zákonů – částka 37
98. Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického
        potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů
        zjišťování a hodbnocení stavu povrchových vod                         Účinnost: dnem 14. května 2011
 
Bezpečnost práce a požární ochrana – do 30.4.2011
Sb. zákonů – částka 42
114. Nařízení vlády, kterým se mění NV č.290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z
          povolání                                                                                   Účinnost: dnem 1. července 2011
 
Doprava – do 30.4.2011
Sb. zákonů – částka 28
72. Vyhláška., kterou se mění vyhl. č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení
        motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a
        náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na
        sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti
        k řízení mororových vozidel), ve znění vyhl. č. 253/2007 Sb.     Účinnost: dnem 15. dubna 2011
Sb. zákonů – částka 34
91. Zákon, kterým se mění zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích
        pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon oé pohonných hmotách), ve
        znění pozdějších předpisů, a zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
        dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem 21. dubna 2011 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 39
103. Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot                          Účinnost: dnem 21.4.2011
 
Daně, účetnictví a pracovní právo – do 30.4.2011
Sb. zákonů – částka 2
6. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
     3, KSVS uzavřená mezi Zemědělským svazem ČR a OSPZV – ASO pro rok 2011
Sb. zákonů – částka 7
21. Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhl. č.
        2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru
        1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993    Účinnost: 1.3.2011
Sb. zákonů – částka 11
30. Zákon, kterým se mění zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
        Účinnost. Dnem 1. března 2011
Sb. zákonů – částka 15
43. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na   
       vydání elektronického platebního rozkatu                               Účinnost: dnem 15. března 2011
Sb. zákonů – částka 17
47. Zákon, kterým se mění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
        předpisů                               Účinnost: dnem 1. dubna 2011 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 26
68. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššíh
        o stupně, uzavřené OSPZV – ASO a Zemědělským svazem ČR
Sb. zákonů – částka 30
80. Nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2011 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb.,
        kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva
        práce a sociálních věcí                          Zákon č. 347/2010 Sb. se ruší dnem 31. prosince 2011 Výběr ostatních předpisů – do 30.4.2011
Sb. zákonů – částka 3
8. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských
     úřadů, které jsou kontaktními nísty veřejné zprávy (vyhláška o kontaktních místech veřejné
     správy), ve znění vyhl. č. 218/2010 Sb.                                    Účinnost: dnem 28. ledna 2011
Sb. zákonů – částka 4
9. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů
     učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkajíci se certifikátu shody
     Účinnost: dnem vyhlášení – 20. ledna 2011
Sb. zákonů – částka 7
20. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
        ve znění pozdějších předpisů                                                    Účinnost: dnem 15. března 2011
Sb. zákonů – částka 11
28. kon, kterým se mění zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
        další související zákony                                                              Účinnost: dnem 23. února 2011
34. kon, kterým se mění zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
       doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů                   Účinnost. 20. června 2011
Sb. zákonů – částka 13
38. Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího
        zařízení nebo s tím spojené služby                                        Účinnost: dnem 23. února 2011
Sb. zákonů – částka 23
62. Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva
        průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy
        a distribučních soustav v plynárenství                                        Účinnost: dnem 1. dubna 2011
Sb. zákonů – částka 27
69. Zákon, kterým se mění zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
        zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
        pozdějších předpisů                                                                    Účinnost: dnem 31. března 2011
70. Vyhláška., kterou se mění vyhl. č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou
        se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona              Účinnost: dnem 31. března 2011
Sb. zákonů – částka 29
73. Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
       Účinnost: dnem 1. dubna 2011 s výjimkou § 6 odst. 5 a 6 – dnem vyhlášení – 25.3.2011 
Sb. zákonů – částka 31
82. Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru,
         neoprávněné dodávce, neoprávněnému přenosu nebo neoprávněné didtribuci elektřiny
         Účinnost: dnem 1. dubna 2011 s výjímkou vybraných ustanovení
 
 
 
Sb. zákonů – částka 36
95. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
       předpisů, a zák. č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zák. č. 455/1991 Sb., o
       živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č.
      587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění
      pozdějších předpisů         Účinnost: dnem 1. května 2011 s výjimkou čl. 1, bodu 72 – 1.1.2012
Sb. zákonů – částka 40
104. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.
         185/2004 Sb., o Celní správě ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 99/2004 Sb., o
          rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
          a o změně některých zákonů (zákon o rabářství), ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. července 2011
Sb. zákonů – částka 41
108. Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody oři neoprávněném odběru,
          neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné
          distribuci plynu                                                                          Účinnost: dnem 1. května 2011        
 
.
Internet:      http://www.mvcr.cz