KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Program rozvoje venkova

Programy EU se spoluúčastí ČR

15/12/06

Byl schválen monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

MZe ČR

Výbor má za úkol sledovat a hodnotit realizace Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007 – 2013, efektivní vynakládání finančních prostředků a správné uskutečňování programů a projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU.

21/11/06

Cross-Compliance – zákonné požadavky na hospodaření

MZe ČR

Publikace vydaná MZe k problematice cross-compliance v roce 2006 [970kB]

Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing – Opatření 1.2

Opatření 1.2. – Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing k provádění Priority I. – Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. 12. kolo výzev!

06/11/06

Podpory rybářům na roky 2007 – 2013

MZe ČR

Operační program rybářství a Národní strategický plán pro oblast rybářství

Nový fond: nejen více peněz, ale i jednodušší administrativa

MZe ČR

Přípravy na čerpání prostředků z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) nabírají na obrátkách. Česká republika získá z tohoto fondu během nadcházejících sedmi let o 300 milionů eur více, než ji původně Evropská komise přiznala.

21/06/06

Operační program Životní prostředí

ing František Smítal / KIS Pardubice

Návrh Operačního programu Životní prostředí, jehož prostřednictvím budou v Česku v nadcházejícím programovacím období let 2007–2013 distribuovány prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie určené na environmentální účely, připravilo Ministerstvo životního prostředí České republiky.
Zdroj: www.enviweb.cz, 16. 6. 06

15/05/06

Agroenvironmentální opatření v letech 2007 – 2013.

Martin Severa

Veřejná prezentace na semináři o Agro-envi opatřeních a projektu Natura 2000

07/01/06

Úprava pravidel pro žadatele v rámci OP Zemědělství

Ing. Alena Purnochová CSc. / KIS Plzeň

Ministr zemědělství schválil úpravu pravidel pro žadatele v rámci některých opatření OP Zemědělství. Pro bližší informace klikněte na tento odkaz.Tisková zpráva MZe ČR

Posunutí termínů pro příjem žádostí 8. a 9. kola Operačního programu Zemědělství

Ing. Alena Purnochová CSc. / KIS Plzeň

Mnisterstvo zemědělství vychází vstříc podnětům odborné veřejnosti a posunulo termíny pro předkládání žádostí o podporuru. Posun termínů umožní žadatelům lépe zpracovat své projekty.Bližší informace získáte kliknutím na tento odkaz.Tisková zpráva MZe ČR

05/08/05

Programy propagace zemědělských produktů, spolufinancovaných z prostředků Evropské unie

MZe ČR

Od vstupu do Evropské unie má Česká republika, obdobně jako ostatní členské státy, možnost využívat podpory ze společných fondů Unie k propagaci vlastních zemědělských výrobků. Jde o nenárokovou formu pomoci, kterou členské země mohou využít k propagaci svých agrárních produktů jak na společném trhu, tak i na trzích třetích zemí. Tyto propagační programy mají za cíl zlepšit marketing a odbyt zemědělských a potravinářských produktů jednotlivých členských států.