KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Živočišná výroba

Výroba a zpracování živočišných produktů

25/09/06

Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa v 35.-36.týdnu 2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa v 35.-36.týdnu 2006. Zdroj: SZIF

06/09/06

Změna podmínek u chovu koní

I když se významně zmírnila sankce při nedodržení termínu hlášení o stavu koní je třeba ve stanoveném termínu předat na ZA-PÚ příslušné dokumenty. V loňském roce předkládali chovatelé koní pouze čestné prohlášení o stavu chovaných koní, v letošním roce došlo k následující změně.

15/08/06

Rozhodnutí l pověření k organizování výuky a zkoušek pro získání kvalifikace

MZe ČR

nutné pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce

Zařazeno v Živočišná výroba

10/08/06

Výhledy světového trhu s mlékem

ing František Smítal / KIS Pardubice

V nejbližším desetiletí poroste poptávka v Asii, na Blízkém východě a v Severní Americe. Výrazně se zvýší export z Jižní Ameriky a Ukrajiny. Předpokládá se pokles cen sýrů.

07/08/06

Ceny průmyslových výrobců kuřat v jednotlivých zemí EU a ceny vajec

MZe ČR

Týdení ceny kuřat a vajec v jednotlivých zemích EU.

29/06/06

Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS-Nitrátové směrnice

ing František Smítal / KIS Pardubice

Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice) a dílčí vyhodnocení plnění požadavků nitrátové směrnice. Zdroj: MZe

Zařazeno v Živočišná výroba

18/04/06

Chov, svody nebo veřejná vystoupení zvířat

ing Klára Čámská

Materiály potřebné pro schvalování řádů ochrany zvířat při chovu a řádů ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu (včetně cirkusů)

Zařazeno v Živočišná výroba

27/03/06

Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa

ing Klára Čámská

Zpráva Tržního informačního systému a SZIF za 9. a 10. týden 2006

Zařazeno v Živočišná výroba

15/03/06

Využití přísevů do travních porostů pastvou skotu

ing František Smítal / KIS Pardubice

Náklady na obnovu trvalého travního porostu orbou přesahují v současné době 10 tis. Kč na hektar a přinášejí s sebou řadu dalších rizik jako je například půdní eroze, poškození nového drnu při pastvě, aj. Jednou z možností, jak zlepšit botanické složení trvalých travních porostů, jsou přísevy.
Zdroj: VÚRV Praha, Výzkumná stanice travních ekosystémů Jevíčko

Zařazeno v Živočišná výroba

16/11/05

Zpráva o trhu s mlékem -X-2005

ing František Smítal / KIS Pardubice

Zpráva o trhu s mlékem -X-2005