KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuálně

novinky, termíny, informace nejen ze Středočeského kraje

18/05/06

Fondy a programy využitelné na ochranu životního prostředí

Ing. Vladimír Šabata / Agroporadenství

Zkuste získat finance pro váš podnik či firmu…

Zařazeno v Aktuálně

Postřehy správce daně – stravné na závodní stravování

Ing. Vladimír Šabata / Agroporadenství

Častým problémem je současné poskytování stravného při pracovní cestě a příspěvku na závodní stravování v tomtéž kalendářním dni.

Zařazeno v Aktuálně

Starý vs. nový zákoník práce

Ing. Vladimír Šabata / Agroporadenství

Porovnání dosavadního a nového zákoníku práce.

Zařazeno v Aktuálně

Zákon o úrazovém pojištění přijat

Ing. Vladimír Šabata / Agroporadenství

Prezident podepsal zákon o úrazovém pojištění. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání přejde z komerčních pojišťoven na Českou správu sociálního zabezpečení.

Zařazeno v Aktuálně

16/05/06

Změny pojistného na zdravotní pojištění od 1. dubna 2006

Ing. Vladimír Šabata / Agroporadenství

Od 1. dubna 2006 dochází ke změně zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Zvyšuje se minimální vyměřovací základ OSVČ a platba pojistného za osoby, za které je plátcem pojistného stát.

Zařazeno v Aktuálně

15/05/06

Virus H5N1 a ptačí chřipka

Středočeský kraj

Povinnosti a možnosti občana a abce.

Agroenvironmentální opatření v letech 2007 – 2013.

Martin Severa

Veřejná prezentace na semináři o Agro-envi opatřeních a projektu Natura 2000

11/05/06

Monitoring kvality vod pro potřeby Nitrátové směrnice ES

ing František Smítal / KIS Pardubice

Monitorovací program sledování a hodnocení jakosti povrchových vod pro potřeby nitrátové směrnice ES (91/676/EHS) je v praxi dílčím programem monitoringu Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS), která systematicky a celorepublikově provádí sledování a hodnocení stavu povrchových vod. Monitoring znečištění povrchových vod dusičnany ze zemědělských zdrojů se provádí systematicky od roku 2002 a jeho statut upravuje Nařízení vlády č. 103/2003 Sb..

Zařazeno v Aktuálně

03/05/06

Zákon č. 178/2006 Sb. o osivu

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony

Zařazeno v Aktuálně