KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

DOTACE »

DOTACE

Finanční pomoc zemědělcům

11/01/07

Pravidla pro přímé dotace vodnímu hospodářství

MZe ČR

Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 – 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích a objektech rybníků a způsobu kontroly jejich použití

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

05/01/07

Seznam příjemců hlavních dotací

MZe ČR

z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím administrace SZIF

02/01/07
31/12/06

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2012/2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2012/2006, ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005

Zařazeno v Novinky a akce

21/12/06

K novým „závazkům vůči krajině“ se bude možné hlásit již na podzim příštího roku

MZe ČR

K novým pětiletým závazkům na tzv. agroenvironmentální opatření, jejichž prostřednictvím se zemědělcům vyplácejí podpory na udržování krajiny a hospodaření šetrnější k životnímu prostředí, se budou moci zájemci přihlašovat na podzim příštího roku. V tomto termínu bude také možné žádat o změnu existujících agroenvironmentálních závazků.

15/12/06

Zemědělci dostanou v příštím roce maximální úroveň přímých plateb

MZe ČR

Přímé platby zemědělcům bude možné v příštím roce dorovnat na nejvyšší možnou úroveň, to znamená na 70 procent úrovně původních členských zemí Evropské unie. Poslanecká sněmovna dnes při schvalování státního rozpočtu na příští rok souhlasila s posílením finančních zdrojů na národní dorovnání přímých plateb o 1,9 miliardy korun.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce

Byl schválen monitorovací výbor Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

MZe ČR

Výbor má za úkol sledovat a hodnotit realizace Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007 – 2013, efektivní vynakládání finančních prostředků a správné uskutečňování programů a projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU.

21/11/06

Informace o ukončení příjmu žádostí v rámci opatření HRDP

MZe ČR

Vzhledem k přechodu ČR na nové programové období 2007-2013, které bude realizováno tzv. „Programem pro rozvoj venkova ČR na období 2007-2013“ (dále jen „PRV“) je ukončen příjem žádostí o zařazení

Cross-Compliance – zákonné požadavky na hospodaření

MZe ČR

Publikace vydaná MZe k problematice cross-compliance v roce 2006 [970kB]

Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing – Opatření 1.2

Opatření 1.2. – Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing k provádění Priority I. – Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. 12. kolo výzev!