KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ochrana životního prostředí

zákony a vyhlášky

13/02/08

Vyhláška MZe č. 40/2008 Sb. o vodoprávním úřadu

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění Vyhláška MZe č. 432/2001, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb…

03/07/07

Vyhláška č. 168/2007 Sb., o katalogu odpadů

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

01/02/07

Vodní zákon 254/2001 Sb

Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

Vodní zákon

21/06/06

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006

ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

20/06/06

Zákon č. 314/2006 Sb. o odpadech

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

27/04/06

Nařízení vlády č. 169/2006 Sb. o povrchových vodách

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

23/02/06

Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000

Mgr. Světluše Bodoková / Agroenvi.cz

Nová publikace – komentář a prováděcí předpisy.

14/02/06

Program péče o krajinu

ing Klára Čámská

Směrnice Ministerstva životního prostředí ČR 3/2006 ze dne 9.2.2006, financování péče o krajinu a její zvláště chráněné části (neziskové a neinvestiční projekty)